24 hodinová asistenčná služba Eurocross

Zistite, aké otázky ohľadom zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie vám zodpovedá naša 24 hodinovú asistenčnú službu Eurocross.
24 hodinova asistencna sluzba eurocross
24 hodinova asistencna sluzba eurocross

Telefonická asistencia zabezpečovaná Eurocross súvisí s poradenstvom pri poskytovaní potrebnej zdravotnej starostlivosti v krajinách Európskej únie na základe Nariadenia EP a Rady (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré nadobudlo účinnosť 1.mája 2010 spolu s vykonávacím nariadením EP a Rady (ES) č. 987/2009, vzťahujúce sa na prístup k zdravotnej starostlivosti počas dočasného pobytu v členskom štáte. Uvedené Nariadenia sa uplatňujú aj vo vzťahu k štátom EHP (Island, Lichtenštajnsko, Nórsko) dňom 1. júna 2012 a vo vzťahu k Švajčiarsku dňom 1. apríla 2012.

Poistenec Union zdravotnej poisťovne, a.s. má nárok na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti v rovnakom rozsahu a za rovnakých podmienok ako občania daného štátu, v ktorom sa poistenec (držiteľ Európskeho preukazu zdravotného poistenia) nachádza v čase, kedy nastali dôvody na poskytnutie potrebnej zdravotnej starostlivosti.

Predmetom asistenčných služieb je poskytnutie telefonických informácií o:

 • rozsahu a podmienkach poskytnutia zdravotnej starostlivosti v danom štáte,
 • možných spoluúčastiach pri úhrade zdravotnej starostlivosti,
 • kontaktoch na poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí akceptujú EPZP a poskytujú zdravotnú starostlivosť uhrádzanú zdravotnou poisťovňou.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne, a.s. sa môžu telefonicky spojiť so spoločnosťou Eurocross so sídlom v Prahe v českom / slovenskom jazyku v prípade, že potrebujú radu alebo prvú pomoc.

Pre bezproblémové uplatnenie nároku na poskytnutie zdravotnej starostlivosti v štátoch EÚ požiadajte najmenej 15 dní pred vycestovaním o vystavenie Európskeho preukazu zdravotného poistenia.

V súrnych prípadoch, ak cestujete skôr než bude vydaný európsky preukaz, zdravotná poisťovňa Vám vydá náhradný certifikát, ktorý platí tri mesiace. Zmena nastáva pri žiadostiach po 2. 10. 20xy do 31. 12. 20xy z dôvodu prípadnej zmeny zdravotnej poisťovne od 01. 01. nasledujúceho roka. Náhradný certifikát dočasne nahrádza európsky preukaz. Poisťovňa Vám ho vydá na počkanie na ktoromkoľvek kontaktnom mieste, prípadne Vám ho pošle poštou ak o to požiadate na našej zákazníckej linke: 0850 003 333, prípadne prostredníctvom e-mailu: union@union.sk.

Štáty v ktorých platí Európsky preukaz:

Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Veľká Británia, vrátane štátov: Švajčiarsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko.

Eurocross poskytuje asistenciu poistencom Union zdravotnej poisťovne, a.s. 24 hodín denne, každý deň v roku.

Odporúčanie Union zdravotnej poisťovne, a.s.:

Európsky preukaz umožní poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rozsahu podľa platnej legislatívy v danom štáte, ktorá nepokrýva náklady na prevoz pacienta do vlasti, alebo prevoz telesných pozostatkov a platí v sieti štátnych zdravotníckych zariadení.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. odporúča svojim poistencom, aby si pred pobytom v zahraničí uzavreli Poistenie liečebných nákladov, ktoré im garantuje úhradu liečebných nákladov v plnom rozsahu (bez spoluúčasti) v štátnych aj súkromných zdravotníckych zariadeniach a to ambulantnú zdravotnú starostlivosť vrátane liekov predpísaných lekárom, hospitalizáciu, prevoz pacienta do nemocnice, prevoz pacienta do SR a prevoz telesných pozostatkov.

Poistenci Union zdravotnej poisťovne, a.s. môžu využiť 50 % zľavu pri poistení liečebných nákladov v Union poisťovni, a.s.

Atoms/icons/80/grey/info-80

Potrebujete viac informácií?

Pre podrobnejšie informácie o našom partnerovi navštívte webstránku Eurocross Assistance Czech Republic s.r.o.

Infografika

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia