Zdravotná starostlivosť a jej zabezpečenie

Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom širokú a rozmanitú sieť zmluvných poskytovateľov, u ktorých pracuje viac ako 21- tisíc lekárov.
Zdravotna starostlivost a jej zabezpecenie
Zdravotna starostlivost a jej zabezpecenie

Union zdravotná poisťovňa s tisíckami zazmluvnených lekárov

Záleží nám na našich poistencov a preto Union zdravotná poisťovňa prináša svojim poistencom širokú a rozmanitú sieť zmluvných poskytovateľov, u ktorých pracuje viac ako 21-tisíc lekárov. Máme uzatvorenú zmluvu s viac ako 94% poskytovateľov zdravotnej starostlivosti na Slovensku* a počet nových zmluvných poskytovateľov sa snažíme neustále navyšovať.

Zazmluvnení lekári

Viac ako 3 300 všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast – Union zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvu s každým všeobecným lekárom alebo pediatrom, pokiaľ aspoň jeden náš poistenec s ním má uzavretú dohodu, o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zazmluvnení lekári sú v mnohých prípadoch aj špecialisti nad rámec normatívov verejnej minimálnej siete, ktorí majú aktuálne aj takzvané bezlimitné prostredie. Zmluvná sieť poskytovateľov sa neustále rozširuje a Union zdravotná poisťovňa uzatvára zmluvu s každým lekárom špecialistom. Stačí, ak spĺňa stanovené podmienky a má záujem o uzavretie zmluvy.

Zazmluvnené nemocnice

Union zdravotná poisťovňa má zazmluvnené všetky nemocnice na Slovensku. Chceme našim poistencom zabezpečiť čo najviac dostupnú a kvalitnú zdravotnú starostlivosť.

Sieť po celom Slovensku

Vďaka širokej sieti zmluvných poskytovateľov je pre  poistencov Union zdravotná starostlivosť na celom Slovensku dostupnejšia. 

Zdravotná starostlivosť a ošetrenie u nezmluvného lekára

V prípade, že plánujete návštevu zdravotníckeho zariadenia, ktoré nemá uzatvorenú zmluvu s Union zdravotnou poisťovňou, môžete požiadať o príspevok na úhradu zdravotnej starostlivosti, poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti.

*údaje platné k 31.12.2019 (zdroj: www.nczisk.sk)

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia