Online pobočka

Bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne, ktorá slúži na rýchlu a pohodlnú komunikáciu so zdravotnou poisťovňou
Online pobocka

 

Čo je online pobočka

Online pobočka je bezplatná služba pre poistencov a partnerov Union zdravotnej poisťovne a slúži na jednoduchú, rýchlu a pohodlnú elektronickú komunikáciu s poisťovňou. Služby online pobočky môžu využívať registrovaní aj neregistrovaní užívatelia.

 

Služby pre neregistrovaných užívateľov

Neregistrovaní používatelia môžu využívať rôzne portálové služby:

 • vyhľadávať zmluvných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • overiť si poistenosť osoby v Union zdravotnej poisťovni ku konkrétnemu dátumu
 • vyhľadávať zdravotné pomôcky a lieky podľa zadaných kritérií
 • aktivovať si bezplatnú službu Preventívna pripomienka
 

Služby pre registrovaných užívateľov

Registrovaní používatelia môžu po prihlásení do svojho konta využívať služby online pobočky.

 

 Poistenci môžu:

 • požiadať o výpis z účtu poistenca, v ktorom nájdu zoznam návštev u lekára a prehľad súm za jednotlivé výkony, prehľad o platbách svojho zamestnávateľa
 • vidieť, kto za nich platí alebo platil poistné na verejné zdravotné poistenie
 • skontrolovať svoje identifikačné údaje (titul, meno, priezvisko, adresy a kontaktné údaje)
 • vidieť výsledok z ročného zúčtovania 
 • podať námietku na výsledok z ročného zúčtovania

Platitelia majú k dispozícii:

 • prehľad zamestnancov, za ktorých odvádzajú poistné
 • podávanie dávok
 • okamžitý prehľad o podaných výkazoch preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie
 • výsledok z ročného zúčtovania a podanie námietky na výsledok z ročného zúčtovania
 • prehľad základných údajov (výplatné termíny, bankové spojenie a kontaktné osoby)
 • žiadosť o vydanie potvrdenia o neevidovaní pohľadávky a potvrdenia k verejnému obstarávaniu

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti majú k dispozícii:

 • elektronické podanie zúčtovacích dokladov
 • potvrdzovanie doručenia zúčtovacích dokladov (faktúr, dobropisov, ťarchopisov) bez potreby ich dodatočného doposielania
 • zoznam odídených poistencov
 • aktuálne kapitovaní poistenci
 • prehľad realizovaných liekov
 • možnosť prezerať svoju zmluvu
 • overenie poistného vzťahu

Využite výhody
online pobočky

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia