Zdravotné poistenie na Slovensku

Aký je rozdiel medzi verejným a komerčným zdravotným poistením?

Aby Vám bola na Slovensku poskytnutá zdravotná starostlivosť, potrebujete mať uzatvorené zdravotné poistenie. Na výber máte verejné zdravotné poistenie alebo komerčné zdravotné poistenie. Viete, ktoré potrebujete?

 • Komerčené zdravotné poistenie
 • Verejné zdravotné poistenie

Komerčné zdravotné poistenie je pre osobu, ktorá :

Verejné zdravotné poistenie je povinné pre osobu, ktorá:

  • ide o cudzinca* zamestnaného na Slovensku** ktorý má príjem vo výške aspoň minimálnej mzdy***, alebo
  • ide o cudzinca*, ktorý vykonáva na území Slovenskej republiky samostatnú zárobkovú činnosť ****
  • je dieťa, ktorého aspoň jeden rodič je verejne zdravotne poistený na Slovensku
  • je zahraničný študent študujúci na škole v Slovenskej republike na základe medzinárodnej zmluvy
  • je žiak alebo študent, ktorý je Slovákom žijúcim v zahraničí študujúci na škole v Slovenskej republike
  • je profesionálny športovec, ktorý odplatne vykonáva šport za športovú organizáciu
  • je Vaše dieťa, ktoré sa narodilo v krajine EÚ

* Cudzinec – je každý, kto nie je štátnym občanom Slovenskej republiky v zmysle § 2 ods. 2 zákona č. 404/2011 zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

** Cudzinec zamestnaný na Slovensku u zamestnávateľa – zamestnávateľa, ktorý má sídlo alebo stálu prevádzkareň na území Slovenskej republiky alebo je organizačnou zložkou podniku zahraničnej osoby na území Slovenskej republiky v zmysle § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

***  Minimálna mzda 

**** Samostatne zárobkovo činná osoba – SZČO je fyzická osoba podnikajúca najmä ako živnostník, na základe živnostenského alebo iného než živnostenského oprávnenia alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu