Zdieľať

Vykazovanie zdravotných výkonov od 1.1.2014

Zmeny vykazovania kódu choroby určené pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti.

 

Union zdravotná poisťovňa, a. s. (ďalej len „Union ZP“) si dovoľuje upozorniť poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (ďalej len „poskytovatelia“), že oproti predošlému zmluvnému obdobiu v nových prílohách č. 2 k zmluvám o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, došlo k  zmene vykazovania kódu choroby.

Zmeny od 01.01.2014:

VLD a VLD a dorast:

 • Povinné očkovanie proti diftérii a tetanu: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.0
 • Nové očkovanie proti pneumokokom kód výkonu 252b: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8

 

VLDD a VLDD a dorast:

 • Povinné očkovanie vrátane povinného očkovania proti diftérii a tetanu a povinného očkovania proti pneumokokom: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z00.1
 • Odporúčané očkovanie proti pneumokokom: kód výkonu 252b sa vykazuje s kódom choroby Z23.8
 • Nové očkovanie proti HPV aj u chlapcov

 

ŠAS v špecializačnom odbore gynekológia a pôrodníctvo: kód výkonu 105 sa vykazuje s kódom choroby Z01.4

ŠAS v odbornosti gastroenterológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia: výkony preventívnych prehliadok vykonávaných v rámci skríningu rakoviny konečníka a hrubého čreva sa vykazuje s kódom choroby Z01.9

ŠAS v odbornosti urológia: výkony preventívnych prehliadok s kódom choroby Z01.9

Pokiaľ poskytovatelia z administratívnych dôvodov uvedenú zmenu v dávkach za zúčtovacie obdobie január 2014 až marec 2014 nevykážu v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok, Union ZP akceptuje vyššie uvedené vykázané zdravotné výkony aj s diagnózami platnými do 31. decembra 2013.

Union ZP upozorňuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, že za mesiac apríl 2014 akceptuje len vykázané zdravotné výkony v súlade s platnou zmluvou platnou od 1.1.2014.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia