Atoms/icons/40/grey-red/uraz-40

Doplnkové poistenie - Úraz

K cestovnému poisteniu vám ponúkame aj doplnkové poistenie úrazu.

Rozsah poistenia:

Čo je poistnou udalosťou?

Za úraz sa považuje udalosť nezávislá od vôle poisteného, ktorá neočakávaným, náhlym a neprerušeným pôsobením vonkajších síl alebo vonkajších vplyvov, s výnimkou pôsobenia mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok, spôsobila objektívne zistiteľné alebo viditeľné ujmy na zdraví, telesné poškodenie alebo smrť.

Čo nie je poistnou udalosťou?