Splátkový kalendár

S platnosťou od 01.05.2015 Union zdravotná poisťovňa, a.s. pre svojich klientov zavádza jednotné pravidlá a podmienky pre schvaľovanie žiadostí o splátkový kalendár.

V zmysle § 18 ods. 3) zák. č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon“) zdravotná poisťovňa môže na základe písomnej žiadosti osoby uvedenej v § 11 ods. 1 písm. b) a c) a v § 11 ods. 2 zákona povoliť splátky dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úrokov z omeškania z dôvodu jeho platobnej neschopnosti (ďalej aj „žiadosť“), ak je už v čase rozhodovania o povolení splátok dlžných súm schopná riadne plniť povinnosť platiť preddavky na poistné. 

Pre povolenie splátkového kalendára sa vyžaduje:

Výška akontácie:

Pre povolenie splátok musí platiteľ poistného uhradiť akontáciu, t.z. časť nedoplatku, ktorý je ku dňu podania žiadosti o splátkový kalendár po splatnosti.

Poznámka

Na dlh, ktorý Union ZP vymáha prostredníctvom exekučného konania, nie je možné povoliť splátky. Splátkový kalendár je v takomto prípade možné dohodnúť priamo so súdnym exekútorom. Lehota na vybavenie žiadosti o splátkový kalendár je spravidla do 30 dní. V prípade, ak poistenec/platiteľ požaduje vybavenie jeho žiadosti obratom, je potrebné zaplatiť minimálnu výšku akontácie 50%. V prípade nesplnenia tejto podmienky bude žiadosť vybavovaná v poradí v akom bola do zdravotnej poisťovni doručená.

Upozornenie

Žiadosť o splátkový kalendár môžete zaslať elektronicky aj poštou

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov