Slovenský dlhopisový fond

Slovenský dlhopisový fond UNION ponúka od 1. 3. 2002.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu Dlhopisový fond správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s

Miera rizika

Slovenský dlhopisový fond je fond so strednou mierou rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje predovšetkým do dlhových cenných papierov denominovaných v eurách alebo zabezpečených proti menovému riziku. Peňažné prostriedky vo fonde sú investované najmä do peňažných investícií (peňažné prostriedky na bežných účtoch, vkladoch a vkladových účtoch) a dlhopisových investícií (štátne dlhopisy, resp. cenné papiere so zárukou štátu, hypotekárne záložné listy a dlhopisy bánk zo slovenského bankového sektora). Na riadenia úrokového a menového rizika fondu sa používajú aj finančné deriváty (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív). Fond je denominovaný v EUR.

Bližšie informácie o Dlhopisovom fonde správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s. 

TATRA ASSET MANAGEMENT

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) vznikla v marci 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Činnosť TAM je zosúladená s požiadavkami smernice UCITS, ako aj amerického zákona FATCA. TAM v súčasnosti spravuje približne 2 miliardy eur.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.