Investičná stratégia Harmony

Investičnú stratégiu Harmony UNION ponúka od 12. 12. 2005.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu Premium Harmonic správcovskej spoločnosti Tatra Asset Management, správ. spol., a.s.

Miera rizika

Investičná stratégia Harmony je fond so strednou mierou rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje majetok do peňažných investícií, ako sú napríklad peňažné podielové fondy alebo verejne obchodované fondy (ETF); do dlhopisových investícií, ako sú napríklad dlhopisové podielové fondy alebo ETF; do akciových investícií, ako sú napríklad akciové podielové fondy alebo ETF; do alternatívnych investícií, ako sú napríklad realitné a komoditné investície. Využívajú sa aj finančné deriváty v EUR (finančné nástroje, ktorých hodnota sa odvíja od hodnoty iných aktív), vo fonde sa využívajú na riadenie úrokového, akciového rizika a na zabezpečenie menového rizika fondu. Pri akciových investíciách sa fond zameriava na región Severnej Ameriky, Európy, pacifický región a rozvíjajúce sa krajiny, ako podkladové fondy sa využívajú podielové fondy spravované TAM, iné podielové fondy a verejne obchodované fondy. Fond je denominovaný v EUR.

Bližšie informácie o fonde Premium Harmonic 

TATRA ASSET MANAGEMENT

Správcovská spoločnosť Tatra Asset Management (TAM) vznikla v marci 1998. Je dcérskou spoločnosťou Tatra banky a zároveň súčasťou bankovej skupiny Raiffeisen Bank International. Patrí medzi zakladajúcich členov Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS). Činnosť TAM je zosúladená s požiadavkami smernice UCITS, ako aj amerického zákona FATCA. TAM v súčasnosti spravuje približne 2 miliardy eur.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.