Globálny fond Total Return

Globálny fond Total Return UNION ponúka od 13. 6. 2011.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI správcovskej spoločnosti Ampega Investment GmbH.

Miera rizika

Globálny fond Total Return je fond so strednou mierou rizika.

Investičná stratégia

Investičná stratégia sa usiluje o dosiahnutie kladnej výkonnosti pri akomkoľvek vývoji trhov. Fond investuje hlavne do podielových fondov, investujúcich prevažne do akcií. Podiel akciových fondov môže byť na klesajúcich trhoch redukovaný na nulu a finančné prostriedky sa zväčša presunú do investičných fondov s krátkodobými termínovanými vkladmi alebo dlhopismi. Fond má flexibilnú investičnú stratégiu a môže investovať až 100 % do akciových, dlhopisových fondov a fondov peňažného trhu. Investičná politika fondu sleduje tzv. prístup absolútneho výnosu. Fond je denominovaný v EUR.

Bližšie informácie o fonde C-QUADRAT ARTS Total Return Global AMI

AMPEGA INVESTMENT GmbH

Ampega Investment GmbH spolu s Talanx Asset Management GmbH a Talanx Immobilien Management GmbH zodpovedá za správu aktív v skupine Talanx, tretej najväčšej poisťovacej skupine v Nemecku.. Ampega má dlhoročné rozsiahle odborné znalosti v celej šírke a hĺbke spracovania v oblastiach s pevným výnosom, portfóliách viacerých aktív a akciových fondoch s dividendovými stratégiami.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.