Garantovaný účet poistníka

Počas prvého poistného roka je garantovaný účet úročený začiatočným úrokom, ktorý je aktuálne vyhlásený pre nové poistné zmluvy. Po uplynutí prvého poistného roku sa garantovaný účet úročí garantovaným úrokom aktuálnym v danom kalendárnom roku. Výška začiatočného úroku uvedená v poistnej zmluve platí na prvý poistný rok bez ohľadu na to, aký je garantovaný úrok vyhlásený na kalendárny rok, do ktorého spadá deň začiatku poistenia. Peňažné prostriedky na účte sú vedené v eurách. Fond je vedený Union poisťovňou, a. s.

Informácie o hodnote garantovaného úroku na 2024

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.