Garantovaný účet poistníka – dôchodok

Počas prvých 10 poistných rokov bol garantovaný účet úročený začiatočným úrokom, ktorý bol aktuálne vyhlasovaný pre nové poistné zmluvy. Po uplynutí prvých 10 poistných rokov sa garantovaný účet úročí garantovaným úrokom vo výške 1,5 % až do konca dojednanej poistnej doby. Peňažné prostriedky na účte sú vedené v eurách. Fond je vedený Union poisťovňou, a.s.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.