Európsky dlhopisový fond

Európsky dlhopisový fond UNION ponúka od 1. 10. 2009.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu BNP Paribas Funds Euro Government Bond správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Miera rizika

Európsky dlhopisový fond je fond s nízkou mierou rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje najmenej 2/3 svojich aktív do dlhopisov s investičným stupňom a/alebo iných dlhových nástrojov denominovaných v EUR a emitovaných alebo garantovaných členským štátom Európskej únie, ale aj do finančných derivátov. Zvyšná časť, t.j. 1/3 aktív môže byť investovaná do akýchkoľvek iných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, finančných derivátov alebo hotovosti. 10 % aktív môže byť investovaných aj do aktív typu kolektívneho investovania a prevoditeľných cenných papierov. Fond investuje do štátnych dlhopisov Nemecka, Talianska, Francúzska, Španielska, Belgicka a Holandska. Fond je denominovaný v EUR.

Bližšie informácie o fonde BNP Paribas Funds Euro Government Bond 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT​

BNP Paribas Asset Management riadi investície spoločnosti BNP Paribas, jednej z hlavných svetových finančných inštitúcií. Spravuje aktíva vo výške 428 miliárd EUR. Zabezpečuje komplexnú škálu aktívnych, pasívnych a kvantitatívnych investičných riešení pokrývajúcich široké spektrum tried aktív a regiónov. Vo svojich radoch má viac ako 500 investičných odborníkov a približne 500 špecialistov na služby zákazníkom pre individuálnych, podnikových a inštitucionálnych investorov, v 37 krajinách zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov. Od roku 2002 je významným hráčom v oblasti udržateľného a zodpovedného investovania. K 31. decembru 2019 spravuje aktíva v hodnote 310 miliárd EUR.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.