Európsky akciový fond A

Európsky akciový fond A UNION ponúka od 1. 1. 2009.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu BNP Paribas Funds Europe Equity správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Miera rizika

Európsky akciový fond A je fond s vysokou mierou rizika.

Investičná stratégia

Tento podfond vždy investuje najmenej 75 % svojich aktív do akcií a/alebo do cenných papierov podobných akciám denominovaných v eurách, vydávaných obmedzeným počtom spoločností, ktoré majú sídlo registrované v štátoch eurozóny a sú charakterizované kvalitou svojej finančnej štruktúry a/alebo potenciálom rastu výnosov. Zostávajúca časť, konkrétne maximálne 25 % aktív, môže byť investovaná do akýchkoľvek iných prevoditeľných cenných papierov, nástrojov peňažného trhu, či peňažných prostriedkov s tým, že investícia do dlhových cenných papierov akéhokoľvek druhu neprekročí 15 % aktív a 10 % môže byť investovaných do SKIPCP alebo SKI. Po zaistení nesmie expozícia podfondu voči inej mene ako EUR presiahnuť 5 %. Fond je denominovaný v EUR.

Bližšie informácie o fonde BNP Paribas Funds Europe Equity

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT​

BNP Paribas Asset Management riadi investície spoločnosti BNP Paribas, jednej z hlavných svetových finančných inštitúcií. Spravuje aktíva vo výške 428 miliárd EUR. Zabezpečuje komplexnú škálu aktívnych, pasívnych a kvantitatívnych investičných riešení pokrývajúcich široké spektrum tried aktív a regiónov. Vo svojich radoch má viac ako 500 investičných odborníkov a približne 500 špecialistov na služby zákazníkom pre individuálnych, podnikových a inštitucionálnych investorov, v 37 krajinách zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov. Od roku 2002 je významným hráčom v oblasti udržateľného a zodpovedného investovania. K 31. decembru 2019 spravuje aktíva v hodnote 310 miliárd EUR.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.