Americký dlhopisový fond

Americký dlhopisový fond UNION ponúka od 1. 12. 2015.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva fondu BNP Paribas Funds US Short Duration Bond správcovskej spoločnosti BNP Paribas Asset Management.

Miera rizika

Americký dlhopisový fond je fond s nízkou mierou rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje najmenej dve tretiny svojich aktív do dlhových cenných papierov denominovaných v USD, ako sú štátne dlhopisy alebo pokladničné poukážky Spojených štátov amerických, nadnárodné zmenky a úpisy (definované ako cenné papiere emitované medzinárodnými organizáciami, prostredníctvom ktorých členské štáty prekračujú národné hranice), cenné papiere kryté hypotékou (vládne, ako aj nevládne), korporátne dlhopisy vrátane korporátnych dlhopisov s vysokým výnosom, cenné papiere kryté aktívami a iné štruktúrované dlhy, nástroje peňažného trhu a vklady. Priemerná doba trvania portfólia nepresiahne štyri roky. Fond je denominovaný v USD.

Bližšie informácie o fonde BNP Paribas Funds US Short Duration Bond

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT​

BNP Paribas Asset Management riadi investície spoločnosti BNP Paribas, jednej z hlavných svetových finančných inštitúcií. Spravuje aktíva vo výške 428 miliárd EUR. Zabezpečuje komplexnú škálu aktívnych, pasívnych a kvantitatívnych investičných riešení pokrývajúcich široké spektrum tried aktív a regiónov. Vo svojich radoch má viac ako 500 investičných odborníkov a približne 500 špecialistov na služby zákazníkom pre individuálnych, podnikových a inštitucionálnych investorov, v 37 krajinách zamestnáva viac ako 3000 zamestnancov. Od roku 2002 je významným hráčom v oblasti udržateľného a zodpovedného investovania. K 31. decembru 2019 spravuje aktíva v hodnote 310 miliárd EUR.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.