Akciový fond Ázia

Akciový fond Ázia UNION ponúka od 1. 10. 2009.

100 %-ný podiel tohto fondu tvoria aktíva akciového fondu Templeton Asian Growth fund správcovskej spoločnosti Franklin Templeton International Services.

Miera rizika

Akciový fond Ázia je fond s vysokou mierou rizika.

Investičná stratégia

Fond investuje najmä do majetkových cenných papierov emitovaných spoločnosťami akejkoľvek veľkosti, ktoré sa obchodujú na burzách ázijských krajín (okrem Austrálie, Nového Zélandu a Japonska), alebo ktoré sídlia v ázijskom regióne vrátane akýchkoľvek iných rýchlo sa rozvíjajúcich trhov. Do ázijského regiónu okrem iného patria tieto krajiny: Hongkong, India, Indonézia, Kórea, Malajzia, kontinentálna Čína, Pakistan, Filipíny, Singapur, Srí Lanka, Taiwan a Thajsko. Za bežných trhových podmienok fond investuje najmä do kmeňových akcií. Fond vyhľadáva investičné príležitosti aj v iných druhoch prevoditeľných cenných papierov vrátane cenných papierov s pevným výnosom. Fond je denominovaný v USD.

Bližšie informácie o fonde Templeton Asian Growth fund 

FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES

Spoločnosť Franklin Templeton International Services pôsobí na finančných trhoch už viac ako 70 rokov. Spravuje majetok klientov vo viac ako 165 krajinách, čím patrí medzi najväčších svetových správcov aktív s viac ako 1,4 biliónmi dolárov. Združuje špecializovaných investičných manažérov s odlišnými štýlmi, aby klientom ponúkla celú škálu možností, od tradičných po alternatívne investície.

Výkonnosť fondu v minulosti nie je určujúcim faktorom jeho budúcej výkonnosti. Hodnota investície a výnos z nej plynúci môže rásť alebo klesať. V prípade fondov investujúcich do cenných papierov denominovaných v cudzích menách má vplyv na ich výkonnosť aj zmena výmenných kurzov.

Poskytovateľom tejto služby je Union poisťovňa, a. s., ktorá vykonáva svoju činnosť v rozsahu určenom zákonom č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.