Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia pre zamestnancov

Union zdravotná poisťovňa vám vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj v prípade, ak vaše príjmy pochádzajú zo závislej činnosti, teda z pracovného pomeru, dohôd (okrem dohôd študentov a dôchodcov), odstupného, odchodného a pod., teda z príjmov, ktoré sa zdaňujú podľa § 5 zákona o dani z príjmov.

Ročné zúčtovanie však nepočíta automaticky každému zamestnancovi, bude ho mať ten, ktorého výsledkom ročného zúčtovania bude preplatok alebo nedoplatok.

Najčastejším dôvodom vzniku preplatku alebo nedoplatku v ročnom zúčtovaní pre zamestnanca je odpočítateľná položka.

Atoms/icons/40/black/chcem_nahlasit_skodovu_udalost-40

V roku 2023 musí byť za zamestnanca zaplatené minimálne poistné vo výške 393,72 eur (12 x 32,81 eur), ktoré sa alikvotne upravuje podľa počtu dní, keď je poistenec zamestnancom,

Minimálne poistné sa nemusí platiť za zamestnancov, ktorí sú poistencami štátu (napr. pracujúci dôchodcovia, pracujúci študenti), osoby so zdravotným postihnutím, prípadne aj zamestnanci s nárokom na odpočítateľnú položku.

Ak je v ročnom zúčtovaní vypočítané skutočné poistné a vykázaný preddavok na poistné zamestnanca a zamestnávateľa v súčte nižšie ako povinné minimum, poistenec má povinnosť doplatiť nedoplatok do tejto sumy.

Výsledok Vášho ročného zúčtovania doručíme priamo Vášmu zamestnávateľovi, ktorý Vám preplatok alebo nedoplatok vysporiada pri výplate mzdy. Ak však už zamestnancom nie ste, nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne alebo Váš zamestnávateľ zanikol, výsledok ročného zúčtovania zašleme ako doporučenú zásielku priamo Vám.
V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania.

Výsledok vášho ročného zúčtovania doručíme priamo vášmu zamestnávateľovi, ktorý Vám preplatok alebo nedoplatok vysporiada pri výplate mzdy. Ak však už zamestnancom nie ste, nie ste poistencom Union zdravotnej poisťovne alebo Váš zamestnávateľ zanikol, výsledok ročného zúčtovania zašleme ako doporučenú zásielku priamo vám.
V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu vášho ročného zúčtovania.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti

5 500.00

2 970.00

118.80

222.00

-103.20

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

5 500.00

2 970.00

118.80

222.00

-103.20

Ide o príjmy zo závislej činnosti, teda príjmy zdaňované podľa § 5 zákona o dani z príjmov. Ich výšku Union zdravotná poisťovňa prevzala z doručených výkazov preddavkov (mesačných výkazov) od Vášho/ich zamestnávateľa/ov v priebehu roka.

Stĺpec „Vymeriavací základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti5 500.00

2 970.00

118.80222.00-103.20

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

5 500.00

2 970.00

118.80

222.00

-103.20

Výška vašej odpočítateľnej položky za rok RRRR je 2 580 eur.

Poznámka:
nárok na odpočítateľnú položku vám môže vniknúť iba z príjmu zo zamestnania (okrem príjmu z dohôd a príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou)

Vymeriavací základ sa vypočíta ako rozdiel medzi výškou skutočného príjmu a nárokom na odpočítateľnú položku. Výšku odpočítateľnej položky vám Union zdravotná poisťovňa v ročnom zúčtovaní vypočíta bez ohľadu na to, či ste si ju uplatňovali v priebehu roka prostredníctvom vášho zamestnávateľa.

Poznámka: 
Ročný nárok na odpočítateľnú položku nie je súčtom jej „mesačných“ súm, ktoré si zamestnanec uplatnil postupne počas roka. V ročnom zúčtovaní sa nárok a výška na „ročnú“ odpočítateľnú položku určí nanovo.

Stĺpec „Poistné“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti5 500.002 970.00

118.80

222.00-103.20

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

5 500.00

2 970.00

118.80

222.00

-103.20

Po určení vymeriavacieho základu je možné vypočítať Vaše ročné poistné. Je to suma zdravotného odvodu, ktorú musíte Union zdravotnej poisťovni ako zamestnanec uhradiť za príslušný kalendárny rok. Poistné je 4 % z vymeriavacieho základu, u zamestnanca so zdravotným postihnutím sú to 2 %.

Stĺpec „Uhradené preddavky“ a "Výsledok"

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti5 500.002 970.00118.80

222.00

-103.20

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.20120.000.000.000.000.00
z dividend od 01.01.20130.000.000.000.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov0.000.000.000.000.00
Spolu

5 500.00

2 970.00

118.80

222.00

-103.20

V ďalšom kroku vám od vypočítaného poistného odpočítame preddavky. Ide o sumár platieb, ktoré za vás v priebehu roka vykázal/odviedol váš zamestnávateľ. Takto zistíme váš celkový výsledok ročného zúčtovania.

Odpočítateľná položka

Odpočítateľná položka (OOP) sa vzťahuje len na:

Pri určení nároku a výšky OOP sa však prípadný iný príjem zamestnanca zohľadní, dokonca sa zohľadní aj „príjem“ samoplatiteľa, ak bol zamestnanec časť roka dobrovoľne nezamestnaný.

POZOR!
Ak celkový ročný príjem zamestnanca dosiahne sumu 6 840 eur a viac, odpočítateľná položka je 0 eur.

Odpočítateľná položka v ročnom zúčtovaní sa určuje v 4. základných krokoch:

OOP sa zníži podľa postupu:

 • určí sa rozdiel medzi celkovým príjmom zamestnanca a sumou 4 560 eur;
 • tento rozdiel sa násobí dvomi;
 • výsledok sa odpočíta od sumy OOP zistenej v 1. až 3. kroku;
 • výsledkom je OOP; ak by vyšla záporná suma, OOP je nula.

OOP sa zníži podľa postupu:

 • určí sa rozdiel medzi príjmom zamestnanca pre uplatnenie OOP a sumou OOP zistenou v 1. až 3. krokuV
 • tento rozdiel sa násobí dvomiV
 • výsledok sa odpočíta od sumy OOP zistenej v 1. až 3. kroku;
 • výsledkom je OOP; ak by vyšla záporná suma, OOP je nula.

Výslednou odpočítateľnou položkou je nižšia zo súm vypočítaných v kroku 4A a 4B.

 

Čo robiť s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia

Nedoplatok treba uhradiť do 60 dní od prevzatia

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť, ak jeho výška presahuje hodnotu 4,99 eur na účet Union zdravotnej poisťovne nasledovne:

Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu v tvare IBAN: SK9081800000007000256534

SWIFT kód: SUBASKBX

Konštantný symbol (KS): 3558

Špecifický symbol (SS): 202099

Variabilný symbol (VS): číslo výkazu nedoplatkov

Ak nemôžete nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť jednorazovo, požiadajte nás o splátkový kalendár. Žiadosť a podmienky pre jeho povolenie.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou nedoplatku z RZP nesúhlasíte, lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa jeho prevzatia.
Námietka musí byť zdôvodnená a vaše tvrdenia v nej riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré
ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k námietke priložiť. Námietku môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk;
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.


POZOR! Keď v určenej lehote podáte proti Výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nemôže vyhovieť, je povinná do 30 dní od ich doručenia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou námietky poistenca / platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne a výkazom nedoplatkov, voči ktorému ste podali námietky. O námietkach rozhoduje úrad.

Preplatok vám vrátime do 60 dní od oznámenia výsledku

Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Spôsob vrátenia preplatku nájdete vo svojom oznámení o výsledku.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

 

Môžete požiadať o zmenu spôsobu vrátenia preplatku

V čase odoslania preplatku budeme spôsob jeho vrátenia a číslo účtu alebo adresu, kam sa vráti, čerpať z vašich aktuálnych údajov. Preto vás prosíme o vykonanie zmeny alebo o doplnenie adresy alebo čísla vášho účtu v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku.

Adresu si môžete aktualizovať alebo doplniť:

 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne
 • písomne, zaslaním listu na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailu na adresu: osr.platitelia@union.sk. Pre zmenu adresy trvalého pobytu sa vyžaduje jeho preverenie podľa občianskeho preukazu.
 • cez online pobočku prihlásením sa do svojho účtu poistenca

Číslo účtu si môžete aktualizovať a doručiť ho môžete vyplnením a podpísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete doručiť:

 • osobne na ktorúkoľvek pobočku Union zdravotnej poisťovne
 • písomne na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu osr.platitelia@union.sk

To znamená, že pri výpočte nevznikol ani nedoplatok, ani preplatok a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava,
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk,
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

Užitočné tlačivá

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
Prepoistení
vybavíme ročne
0
Rokov
na trhu
24/7
Nadštandartná
starostlivosť