Ročné zúčtovanie poistného pre dividendy

Union zdravotná poisťovňa Vám vypočíta ročné zúčtovanie zdravotného poistenia aj v prípade, ak ste dosiahli príjem z dividend.

Výsledok ročného zúčtovania Vám pošleme ako doporučenú zásielku do vlastných rúk. V prípade nedoplatku si prevezmete výkaz nedoplatkov; v prípade preplatku oznámenie o výsledku.

Súčasťou zásielky ročného zúčtovania je aj Rozpis výpočtu Vášho ročného zúčtovania.

Čo znamenajú jednotlivé položky rozpisu výpočtu

Stĺpec „Výška skutočného príjmu“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.2012

1 500.00

1 500.00150.000.00150.00
z dividend od 01.01.2013

250.00

250.0035.0035.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.000.000.000.000.00
Spolu

1 750.00

1 750.00

185.00

35.00

150.00

Pri príjme z dividend je potrebné rozlišovať účtovné obdobie, v ktorom vznikli:

 1. Príjem z dividend za účtovné obdobie do 31.12.2012
 2. Príjem z dividend za účtovné obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2016

1

Príjem z dividend za účtovné obdobie do 31.12.2012

Výšku príjmu z vyplatených dividend Union zdravotná poisťovňa prebrala z tlačiva Oznámenie o príjmoch, ktoré ste jej doručili do 31.05. v príslušnom roku.

2

Príjem z dividend za účtovné obdobie do 31.12.2012

Výšku príjmu z vyplatených dividend sa Union zdravotná poisťovňa dozvedela z doručených výkazov preddavkov platiteľa dividend, ale aj z tlačiva Oznámenie o príjmoch (pri dividendách zo zahraničia).

Z príjmu z dividend za účtovné obdobie od 01.01.2017 sa zdravotné odvody neplatia.

Stĺpec „Vymeriavací základ“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.2012

1 500.00

1 500.00

150.000.00150.00
z dividend od 01.01.2013

250.00

250.00

35.0035.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.000.000.000.000.00
Spolu

1 750.00

1 750.00

185.00

35.00

150.00

Celková výška oznámených dividend je zároveň vymeriavacím základom.

Stĺpec „Poistné“

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.2012

1 500.00

1 500.00

150.00

0.00150.00
z dividend od 01.01.2013

250.00

250.00

35.00

35.000.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.000.000.000.000.00
Spolu

1 750.00

1 750.00

185.00

35.00

150.00

Z vymeriavacieho základu je možné vypočítať Vaše poistné. Je to suma zdravotného odvodu, ktorú musíte Union zdravotnej poisťovni uhradiť z príjmu z dividend.

Poistné je:

Stĺpec „Uhradené preddavky“ a "Výsledok"

Rozpis výpočtu

Príjem v EURVýška skutočného príjmuVymeriavací základPoistnéUhradené / vykázané preddavkyVýsledok RZP
zo závislej činnosti0.000.000.000.000.00

z podnikania a inej samost. zárobkovej činnosti

0.000.000.000.000.00
samoplatiteľa0.000.000.000.000.00
z dividend do 31.12.2012

1 500.00

1 500.00

150.00

0.00

150.00

z dividend od 01.01.2013

250.00

250.00

35.00

35.00

0.00
z kapitálového majetku a ostatných príjmov 0.000.000.000.000.00
Spolu

1 750.00

1 750.00

185.00

35.00

150.00

V ďalšom kroku Vám od vypočítaného poistného odpočítame Vami uhradené preddavky. Ide o sumár platieb, ktoré za Vás uhradila právnická osoba, ktorá Vám dividendy vyplatila. Takto zistíme Váš celkový výsledok ročného zúčtovania.

Poznámka:
Z dividend oznamovaných na tlačive oznámenie o príjmoch sa v priebehu roka preddavky na poistné neodvádzajú.

Čo robiť s výsledkom ročného zúčtovania zdravotného poistenia?

Nedoplatok treba uhradiť do 60 dní od prevzatia

Nedoplatok z ročného zúčtovania poistného je potrebné uhradiť, ak jeho výška presahuje hodnotu 4,99 EUR na účet Union zdravotnej poisťovne nasledovne: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15 Číslo účtu v tvare IBAN: SK9081800000007000256534 SWIFT kód: SUBASKBX Konštantný symbol (KS): 3558 Špecifický symbol (SS): 202099 Variabilný symbol (VS): číslo výkazu nedoplatkov Ak nemôžete nedoplatok z ročného zúčtovania uhradiť jednorazovo, požiadajte nás o splátkový kalendár. Žiadosť a podmienky pre jeho povolenie.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou nedoplatku z RZP nesúhlasíte, lehota na podanie námietok je 15 dní odo dňa jeho prevzatia. Námietka musí byť zdôvodnená a Vaše tvrdenia v nej riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k námietke priložiť. Námietku môžete:
 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava;
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk;
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne.

POZOR! Keď v určenej lehote podáte proti Výkazu nedoplatkov námietky a zdravotná poisťovňa im nemôže vyhovieť, je povinná do 30 dní od ich doručenia predložiť Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou námietky poistenca / platiteľa poistného spolu so stanoviskom zdravotnej poisťovne a výkazom nedoplatkov, voči ktorému ste podali námietky. O námietkach rozhoduje úrad.

Preplatok vám vrátime do 60 dní od oznámenia výsledku

Táto lehota pozostáva z 15-dňovej lehoty na podanie nesúhlasného stanoviska a z nasledujúcej 45-dňovej lehoty na úhradu. Spôsob vrátenia preplatku nájdete vo svojom oznámení o výsledku.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a Vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne

 

Môžete požiadať o zmenu spôsobu vrátenia preplatku

V čase odoslania preplatku budeme spôsob jeho vrátenia a číslo účtu alebo adresu, kam sa vráti, čerpať z Vašich aktuálnych údajov. Preto Vás prosíme o vykonanie zmeny alebo o doplnenie adresy alebo čísla Vášho účtu v lehote do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku.

Adresu si môžete aktualizovať alebo doplniť:

 • osobne na ktorejkoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne
 • písomne, zaslaním listu na adresu: Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava alebo e-mailu na adresu: osr.platitelia@union.sk. Pre zmenu adresy trvalého pobytu sa vyžaduje jeho preverenie podľa občianskeho preukazu.
 • cez online pobočku prihlásením sa do svojho účtu poistenca

 

Číslo účtu si môžete aktualizovať a doručiť ho môžete vyplnením a podpísaním tlačiva Oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

Vyplnené a podpísané tlačivo môžete doručiť:

 • osobne na ktorúkoľvek pobočku Union zdravotnej poisťovne
 • písomne na adresu Union zdravotná poisťovňa, a.s., Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu osr.platitelia@union.sk

To znamená, že pri výpočte nevznikol ani nedoplatok, ani preplatok a nie sú potrebné žiadne ďalšie kroky.

S výsledkom môžete nesúhlasiť

Ak s výškou preplatku nesúhlasíte, lehota na podanie nesúhlasného stanoviska je 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o výsledku. Nesúhlasné stanovisko by malo byť zdôvodnené a Vaše tvrdenia v ňom riadne zdokladované. Preto, ak máte k dispozícii doklady, ktoré ovplyvnia výsledok Vášho RZP, musíte ich k nesúhlasnému stanovisku priložiť. Nesúhlasné stanovisko môžete:

 • doručiť poštou na adresu zdravotnej poisťovne Karadžičova 10, 814 53 Bratislava
 • e-mailom na adresu namietka@union.sk
 • osobne na ktorékoľvek pobočke Union zdravotnej poisťovne

Užitočné tlačivá

Príbehy naších zákaznikov

Recenzia - žena

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Anna Hančárová GVP,spol s r.o. Humenné
Recenzia - muž

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Martin Buršák Syráreň Bel Slovensko, a. s.
susan_garett

Lorem ipsum

John Doe PR Manager
0
Prepoistení
vybavíme ročne
0
Rokov
na trhu
24/7
Nadštandartná
starostlivosť