Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Príjem z dohôd

Podmienky a oznamovacie povinnosti platiteľov poistného a poistencov, ktorí majú príjem z dohôd účinné od 1.1.2013

Pracujete na dohodu o pracovnej činnosti alebo na dohodu o vykonaní prace? Ak áno, pokladáte sa za zamestnanca v období, v ktorom skutočne vykonávate túto činnosť a z ktorej Vám plynú príjmy.

Poistenca, ktorý má príjmy u zamestnávateľa iba z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, je zamestnávateľ povinný  prihlásiť/odhlásiť do zdravotnej poisťovne ako zamestnanca, vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné od 1.1.2013.

Existujú tri formy dohôd:

Určitá skupina poistencov, ktorí budú pracovať na dohodu, budú na účely zdravotného poistenia vyňatí a zamestnávateľ ich nebude zdravotnej poisťovni oznamovať ako zamestnancov a nebude platiť preddavok na poistné za týchto poistencov. Ide o skupinu:

Preddavky na zdravotné poistenie neplatia z príjmu na dohodu:

 • študenti, ktorí majú dohodu o brigádnickej práci študentov
 • poberateľ starobného dôchodku a výsluhového dôchodku, ak dovŕšil dôchodkový vek
 • poberateľ invalidného dôchodku a invalidného výsluhového dôchodku

 

Preddavky na zdravotné poistenie platia z príjmu na dohodu:

 • ostatní dohodári s pravidelným príjmom:
 • zamestnanec – 4%; Zamestnávateľ – 10%
 • ostatní dohodári s nepravidelným príjmom:
 • zamestnanec – 4%; Zamestnávateľ – 10%

Prihlásenie/odhlásenie zamestnanca na dohodu


Zamestnávateľ je povinný prihlásiť do zdravotnej poisťovne zamestnanca, ktorý vykonáva činnosť, z ktorej plynú príjmy z dohôd elektronicky /3 a viac zamestnancov/ alebo písomnou formou /1 až 2 zamestnancov/ do 8 pracovných dní odo dňa zmeny platiteľa poistného, okrem vyňatých skupín.

Ak má zamestnávateľ jedného alebo dvoch zamestnancov, môže takýchto zamestnancov prihlásiť prostredníctvom tlačiva „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“.

Zamestnávateľ bude oznamovať zdravotnej poisťovni začiatok výkonu práce na dohodu prostredníctvom osobitného kódu 2D, na tie dni, ktoré reálne odpracuje a za ktoré má príjem.

Príklad: Zamestnanec má uzavretú dohodu na obdobie jedného mesiaca február. Činnosť, ktorú má vykonávať na túto dohodu, vykonáva však iba v období od 1.februára do 15. februára. Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni ako zamestnanca nasledovne:

Z / 2D : 1.februára
K/ 2D: 15. februára

Od 16.februára do 28.februára sa nepovažuje za zamestnanca.

Ak zamestnávateľ nevie určiť presný dátum výkonu práce napríklad v prípade pri dohode o pracovnej činnosti, prihlasuje a odhlasuje zamestnanca kódom 2D, na posledný deň kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom mu zamestnávateľ príjem vyplatil.

Príklad: Zamestnancovi zamestnávateľ vyplatil príjem v mesiaci marec. Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni ako zamestnanca nasledovne:

Z / 2D: 28.februára
K / 2D: 28.februára

Poistenec, ktorý je evidovaný ako zamestnanec na základe riadneho pracovného pomeru a zároveň u toho istého zamestnávateľa má príjem z dohôd o práci vykonávaných mimo pracovného pomeru, zamestnávateľ takéhoto zamestnanca oznamuje zdravotnej poisťovni iba ako zamestnanca na základe kódu 2.

A) Práca na dohodu vznikne a zanikne v čase trvania pracovného pomeru
Zamestnávateľ nič neoznamuje zdravotnej poisťovni, nakoľko poistenec je už prihlásený v zdravotnej poisťovni z titulu pracovného pomeru (príjem z dohody a príjem z pracovného pomeru sa v mesačnom výkaze spočítajú).

B) Práca na dohodu zanikne ale pracovný pomeru naďalej trvá
Zamestnávateľ neoznamuje zánik dohody, nakoľko pracovný pomer trvá. Pracovný pomer je priorita a má vždy prednosť.

C) Pracovný pomer sa ukončí ale práca na dohodu pokračuje
Zamestnávateľ poistenca z dôvodu ukončenia pracovného pomeru odhlási kódom 2 a zároveň oznámi vznik výkonu činnosti na dohodu osobitným kódom 2D.

D) Vznik práce na dohodu, počas ktorej vznikne pracovný pomer
Zamestnávateľ oznámi vznik práce na dohodu osobitným kódom 2D. Po vzniku pracovného pomeru ukončí prácu na dohodu osobitným kódom 2D a oznámi vznik pracovného pomeru kódom 2.

E) V prípade, ak poistenec má pracovný pomer u jedného zamestnávateľa a zároveň pracuje na dohodu u iného zamestnávateľa /prípadne aj u viacerých zamestnávateľov/, kde nie je súčasne v pracovnom pomere:
Zamestnávateľ, u ktorého má poistenec pracovný pomer, prihlási do zdravotnej poisťovne kódom 2.
Každý zamestnávateľ, u ktorého má poistenec uzatvorenú dohodu, prihlási do zdravotnej poisťovne kódom 2D na dni, kedy má príjem z dohody.

F) Vznik práce na dohodu, počas ktorej sa poistenec stane starobným dôchodcom
Zamestnávateľ ukončí v zdravotnej poisťovni prácu na dohodu osobitným kódom 2D dňom, kedy nastala skutočnosť od kedy sa začal poistenec považovať za poistenca štátu z titulu poberania starobného dôchodku.

 

Vykazovanie preddavkov zamestnanca na dohodu


Vykazovanie preddavkov za zamestnancov, ktorí majú príjmy z dohôd mimo pracovného pomeru bude zamestnávateľ vykonávať na výkazoch preddavkov rovnako ako vykazovanie preddavkov za zamestnancov, ktorí majú príjmy z pracovného pomeru.

Zamestnanca, ktorý je u jedného zamestnávateľa evidovaný z titulu existencie pracovného pomeru a zároveň má príjem z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, v rovnakom čase, zamestnávateľ vykazuje na mesačnom výkaze len raz a príjmy z oboch činnosti sa sčítajú. Príjem zamestnanca bude predstavovať súčet príjmu z titulu pracovného pomeru a z titulu dohôd o prácach

Zamestnanec v dňoch, v ktorých nepracuje na dohodu a nemá príjem z tejto činnosti, je povinný sa prihlásiť do zdravotnej poisťovne ako samoplatiteľ prostredníctvom tlačiva: „Univerzálne oznámenie poistenca / platiteľa poistného“. Uvedené neplatí, ak v týchto dňoch má zamestnanec evidovaného iného platiteľa poistného.

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pred dátumom 1.1.2013 a aj bola ukončená pred dátumom 1.1.2013, tieto príjmy nepodliehajú odvodovej a oznamovacej povinnosti.

Príklad: Zamestnávateľ uzatvorí dohodu o vykonaní práce z poistencom na obdobie 1.12.2012-31.12.2012. Zamestnávateľ neoznamuje zdravotnej poisťovni vznik vykonávanej činnosti a za túto činnosť neodvádza preddavky na poistné za zamestnanca.

Zamestnávateľ, ktorý uzatvoril so zamestnancom dohodu o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru pred dátumom 1.1.2013 a v prípade, ak táto dohoda nebola ukončená a pokračuje aj po tomto dátume, na účel zdravotného poistenia vzniká oznamovacia a odvodová povinnosť pre zamestnávateľa od 1.1.2013

Príklad: Poistenec má uzatvorenú dohodu o vykonaní práce na obdobie 1.12.2012 do 31.03.2013. V období od 10.1.2013 do 12.1.2013 poistenec bude mať príjem z tejto dohody. Zamestnávateľ je povinný oznámiť zdravotnej poisťovni a plniť odvodové povinnosti:

Z / 2D: 10.1.2013

K / 2D: 12.1.2013

Dôležité dokumenty

CESTUJTE S NAJLEPŠÍM POISTENÍM UNIONU

Som Angie, váš nový anjel strážny. Letím k vám s najlepším cestovným poistením Unionu. Odteraz cestujete pod mojimi krídlami.

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.