Atoms/icons/24/grey/info-24

Vážení partneri, dňa 6. decembra 2023 budú niektoré naše IT systémy nedostupné približne od 18:00 do 18:30 h. V prípade, že budete mať problém s dostupnosťou našich služieb aj po tomto čase, kontaktujte, prosím, vašich partnerov u nás.

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov v členení podľa platiteľov poistného za rok 2019

I. ZAMESTNANEC

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II.  ZAMESTNÁVATEĽ

 • minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III.  SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2019 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. zo sumy 954 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom odvod preddavku na poistné je suma 477,00 EUR.

– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 66,78 EUR

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 01.01.2019 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. zo sumy 954 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 477,00 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  – sadzba poistného je 14%
  – minimálna výška preddavku je 66,78 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
  – sadzba poistného je 7%
  – minimálna výška preddavku je 33,39 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 •  SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
  – výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
  – výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2017;

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2017, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 57 240 EUR