Atoms/icons/24/grey/info-24

….

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2022

I. ZAMESTNANEC

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II. ZAMESTNÁVATEĽ

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III. SAMOPLATITEĽ

Od 1. 1. 2022 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2020 t. j. zo sumy 1 133 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 566,50 EUR.

– sadzba poistného je 14 %
– minimálna výška preddavku je 79,31 EUR (resp. 39,65 EUR u osoby so zdravotným postihnutím);

Ak ste ako samoplatiteľ neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa).

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 1. 1. 2022 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2020, t.j. zo sumy 1133 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 566,50 EUR.

SZČO bez zdravotného postihnutia
– sadzba poistného je 14 %
– minimálna výška preddavku je 79,31 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
– sadzba poistného je 7 %
– minimálna výška preddavku je 39,65 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2020;
Ak ste ako SZČO neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie SZČO).

Napríklad: február 2022 (1 deň) 79,31/28 x 1 = 2,83 €
marec 2022 (3 dni) 79,31/31 x 3 = 7,67 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– výška minimálneho preddavku nie je určená
– maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2020, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 67 980 EUR

 

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.