Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2021

I. ZAMESTNANEC

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca (zníženého o nárok na odpočítateľnú položku) príslušnou sadzbou poistného

II. ZAMESTNÁVATEĽ

minimálna ani maximálna výška preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

III. SAMOPLATITEĽ

Od 1. 1. 2021 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t. j. zo sumy 1 092 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre samoplatiteľa je suma 546 EUR.

– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 76,44 EUR (resp. 38,22 EUR u osoby so zdravotným postihnutím);

Ak ste ako samoplatiteľ neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie samoplatiteľa).

Napríklad:
február 2021 (1 deň) 76,44/ 28 x 1 = 2,73 EUR
marec 2021 (3 dni) 76,44/ 31 x 3 = 7,39 EUR.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

 

IV. SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)

Od 1. 1. 2021 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t.j. zo sumy 1092 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 546 EUR.

SZČO bez zdravotného postihnutia
– sadzba poistného je 14%
– minimálna výška preddavku je 76,44 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO so zdravotným postihnutím (poberateľ invalidného dôchodku)
– sadzba poistného je 7%
– minimálna výška preddavku je 38,22 EUR
– maximálna výška preddavku nie je určená

SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (§ 11 ods. 7)
– výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená;
– výška skutočného preddavku na poistné je určená ročným zúčtovaním poistného za rok 2019;
Ak ste ako SZČO neboli prihlásený na celý kalendárny mesiac, ale iba na jeho pomernú časť, výšku preddavku si vypočítate nasledovne:
(minimálna výška preddavku / celkový počet dní v danom mesiaci x počet dní trvania evidencie SZČO).

Napríklad: február 2021 (1 deň) 76,44/28 x 1 = 2,73 €
marec 2021 (3 dni) 76,44/31 x 3 = 7,39 €.

Preddavok sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

– výška minimálneho preddavku nie je určená
– maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2019, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 65 520 EUR