Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2013

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC
a) zamestnanec bez zdravotného postihnutia

4% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 157,20 EUR

b) zamestnanec so zdravotným postihnutím
2% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 78,60 EUR

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ
a) za zamestnanca bez zdravotného postihnutia
10% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 393 EUR

b) za zamestnanca so zdravotným postihnutím
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 196,50 EUR

c) za zamestnanca, poberateľa invalidného dôchodku
5% z vymeriavacieho základu (mzdy, príjmu zamestnanca)
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 196,50 EUR

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO)
Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená, že minimálny vymeriavací základ pre SZČO je suma 393 EUR.

a) SZČO bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 55,02 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) SZČO so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

c) SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
7% z vymeriavacieho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)
výška minimálneho preddavku na poistné nie je určená (§ 16 ods. 8 písm. c/ zákona)

výška maximálneho preddavku na poistné predstavuje pri týchto osobách:

a) bez zdravotného postihnutia
– maximálne 14% z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) so zdravotným postihnutím
– maximálne 7% z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

c) osoby poberajúce invalidný dôchodok
– maximálne 7% z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – OSOBA, KTORÁ NIE JE ZAMESTNANCOM, SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA A NEPLATÍ ZA ŇU POISTNÉ ŠTÁT PODĽA § 16 ODS. 8 PÍSM. E/ ZÁKONA – TZV. SAMOPLATITEĽ
Od 01.01.2013 je minimálny vymeriavací základ samoplatiteľa stanovený vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy, ktorá je vo výške 786 EUR, to znamená že minimálny vymeriavací základ pre samoplatiteľa je suma 393 EUR.

a) samoplatiteľ bez zdravotného postihnutia
14% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 55,02 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 550,20 EUR

b) samoplatiteľ so zdravotným postihnutím
7% z minimálneho základu
– minimálne z 393 EUR je výška preddavku 27,51 EUR
– maximálne z 3.930 EUR je výška preddavku 275,10 EUR

VI. MAXIMÁLNE POISTNÉ ZA KALENDÁRNY ROK 2013 (PLATNÉ PRE VŠETKÝCH PLATITEĽOV POISTNÉHO)
14% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 47.160 EUR je výška preddavku 6.602,40 EUR

u osôb so zdravotným postihnutím:

7% z celoročného maximálneho vymeriavacieho základu, ktorý je 60-násobok priemernej mesačnej mzdy
– maximálne z 47.160 EUR je výška preddavku 3.301,20 EUR