Atoms/icons/24/grey/info-24

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Výška preddavkov na poistné v členení podľa platiteľov poistného za rok 2017

I. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNANEC

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmu zamestnanca príslušnou sadzbou poistného

 


 

II. PLATITEĽ POISTNÉHO – ZAMESTNÁVATEĽ

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená; preddavok na poistné sa vypočíta z príjmov zamestnancov príslušnými sadzbami poistného

 


 

III. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO) A SAMOPLATITEĽ

Od 01.01.2017 je minimálny vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby stanovený vo výške 50% z priemernej mesačnej mzdy z roku 2015, t.j. zo sumy 883 EUR. Preto minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je suma 441,50 EUR.

 • SZČO bez zdravotného postihnutia
  14% z minimálneho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 61,81 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO so zdravotným postihnutím
  7% z minimálneho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 30,90 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená
 • SZČO, poberateľ invalidného dôchodku
  7% z vymeriavacieho základu
  – minimálne z 441,50 EUR je výška preddavku 30,90 EUR
  – maximálna výška preddavku nie je určená

 


 

IV. PLATITEĽ POISTNÉHO – SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA (SZČO), KTORÁ JE SÚČASNE ZAMESTNANCOM ALEBO POISTENCOM ŠTÁTU (§11 ods.7)

 • výška minimálneho ani maximálneho preddavku na poistné nie je určená

 


 

V. PLATITEĽ POISTNÉHO – PLATITEĽ DIVIDEND

 • výška minimálneho preddavku nie je určená
 • maximálne sa preddavok na poistné platiteľa dividend vypočíta zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy z roku 2015, t.j. z maximálneho vymeriavacieho základu 52 980 Eur

 


 

Upozornenie na dôležité zmeny:

A./

Noví živnostníci a podnikatelia (SZČO), ktorí sa stanú našimi poistencami od 1.1.2017, sú povinní vypočítať preddavok na poistné, ktorý budú pravidelne mesačne platiť a odvádzať. Nie sú však už povinní predložiť zdravotnej poisťovni „Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby“.

Táto povinnosť SZČO bola zrušená novelou zákona účinného od 1.1.2017.

B./

Od 1.1.2017 prišlo k zrušeniu maximálneho vymeriavacieho základu pri nasledujúcich príjmoch:

 • príjmy zo zamestnania  (príjmy zdaňované podľa §5 ods. 1 písm. a) až h), k) a m) a ods. 2 a 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • príjmy zo samostatnej zárobkovej činnosti  (príjmy zdaňované podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov)
 • kapitálové príjmy  (príjmy zdaňované podľa § 7 ods. 1 písm. c), f) a h) a ods. 2 a 3 zákona o dani z príjmov)
 • ostatné príjmy  (príjmy zdaňované podľa § 8 zákona o dani z príjmov)

Z uvedených príjmov sa preto bude preddavok na poistné vypočítavať a odvádzať z celkového dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Pre príjem z dividend (príjem podľa § 10b ods. 1 písm. e) zákona o zdravotnom poistení)  aj naďalej platí maximálny vymeriavací základ vo výške 60-násobku priemernej mesačnej mzdy.

 

 

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.