Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Všeobecné poistné podmienky

Podľa zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon”) povinnosť platiť poistné vzniká:

  • dňom vzniku verejného zdravotného poistenia,
  • dňom, od ktorého je poistenec zamestnancom podľa § 11 ods. 3 zákona,
  • dňom, od ktorého je poistenec samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 11 ods. 4 zákona,
  • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť platiť poistné za zamestnanca alebo za samostatne zárobkovo činnú osobu,
  • dňom nasledujúcim po dni, v ktorom sa skončila povinnosť štátu platiť poistné za osoby uvedené v § 11 ods. 7 zákona