Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Splatnosť poistného za rok 2011

Preddavok na poistné zamestnancov a zamestnávateľov je splatný v deň, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov za príslušný kalendárny mesiac. Ak je výplata príjmov zamestnancov rozložená na rôzne dni, preddavok je splatný v deň poslednej výplaty príjmov zamestnancov zúčtovaných za príslušný kalendárny mesiac. Ak zamestnávateľ nemá určený deň výplaty príjmov zamestnancov, preddavok na poistné za príslušný kalendárny mesiac je splatný posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý sa platí preddavok na poistné.

Preddavok na poistné samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a osoby v zmysle § 11 ods. 2 zákona (tzv. samoplatiteľ) je splatný do ôsmeho dňa po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Upozornenie pre SZČO:
ak je SZČO súčasne zamestnancom alebo poistencom, za ktorú platí poistné štát podľa § 11 ods. 8 písm. a/ až písm. h/
 (nezaopatrené dieťa, poberateľ dôchodku, poberateľ rodičovského príspevku, osoba v dôchodkovom veku bez nároku na dôchodok, osoba invalidná bez nároku na invalidný dôchodok, osoba vo výkone trestu alebo odňatia slobody, osoba celoročne umiestnená v zdravotníckom zariadení na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb, zahraničný študent na základe medzinárodnej dohody), písm. j/ (osoba osobne celodenne sa starajúca o dieťa do 6 rokov), písm. n/ (poberateľ príspevku v hmotnej núdzi alebo dávky v hmotnej núdzi), písm. o/ (osoba v evidencii uchádzačov o zamestnanie) a písm. t/ (doktorandi v dennej forme pri dodržaní štandardnej dĺžky štúdia bez vysokoškolského vzdelania 3. stupňa alebo do 30 rokov) zákona;

Tieto osoby sú povinné platiť preddavok od januára 2011 ak preddavky, ktoré im vznikli z ročného zúčtovania za rok 2009 sú viac ako 3 EUR