Atoms/icons/24/grey/info-24

Info…

Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Povinnosti platiteľa poistného

Platiteľ poistného je povinný vypočítať, platiť a odvádzať preddavok na poistné na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., v každom kalendárnom mesiaci. Preddavok na poistné sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nadol.