Atoms/icons/24/grey/info-24
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Platenie poistného

Poistné sa platí:

  • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s., viď: Bankové spojenie
  • poštovou poukážkou na účet Union zdravotnej poisťovne, a. s.
  • v hotovosti na všetkých kontaktných miestach Union zdravotnej poisťovne, a. s.

Od 1.1.2009 sa poistné platí preddavkami v eurách.