Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Kedy a ako platiť za rok 2023

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2023 zaplatíte vo februári 2023. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8. 2. 2023 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28. 2. 2023.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby:

– Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
– Poštovým poukazom

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol:

– pre platbu preddavku: vaše rodné číslo;
– pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov.

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2023 v tvare 202302). Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti, t. j. po ôsmom dni.

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: 

– pre platbu preddavku: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo).
– pre úhradu výkazu nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov.

Špecifický symbol v tvare:

– pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 202302. Špecifický symbol je potrebné použiť iba v prípade, ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti.

– pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20230288


V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku, NEZABUDNITE si od nového roku 2023 upraviť sumu na úhradu podľa vašej novej výšky preddavkov.

V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 84,77 € (resp. 42,38 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) suma preddavku na poistné, vypočítaná pri vykonaní ročného zúčtovania poistného za rok 2021. Jej výšku sme vám oznámili vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2021“.

c) iná suma, vami vypočítaná, v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov.

Poznámka:

V prípade trvalého príkazu a úhrady preddavku na poistné v lehote splatnosti nie je potrebné pri platbe uvádzať špecifický symbol; v trvalom príkaze na úhradu preto do políčka špecifický symbol nevpisujte žiadny údaj.

 

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

  • iPhone 14;
  • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
  • 20 eur do kníkupectva Martinus.