Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií

Kedy a ako platiť

Odvody sa platia vždy mesiac dozadu. Napríklad za január 2017 zaplatíte vo februári 2017. SZČO a samoplatitelia sú povinní zaplatiť novú sumu najneskôr do 8.2.2017 a zamestnávatelia za svojich zamestnancov v deň výplaty príjmov, najneskôr ale do 28.2.2017.

Platiť treba v správnej výške, včas a pravidelne každý mesiac.

Spôsob platby

 • Bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
 • Poštovým poukazom
 • V hotovosti na všetkých kontaktných miestach

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE TUZEMSKÚ PLATBU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

Konštantný symbol: 3558

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE SEPA ÚHRADU

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 

BANKOVÉ SPOJENIE PRE PLATBU ZO ZAHRANIČIA PRE INÉ ÚHRADY 

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

BIC/ SWIFT: SPSRSKBAXXX

 

Zároveň je potrebné uviesť:

Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovakia

BIC/SWIFT: SUBASKBXXXX

IBAN: SK90 8180 0000 0070 0025 6534

 


Živnostníci a samoplatitelia   

 Variabilný symbol: Vaše rodné číslo (v prípade, že rodné číslo je 9 miestne treba ho doplniť na konci jednou nulou)

 • V prípade nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare: RRRRMM, RRRR je rok a MM je mesiac (napr. za február 2017 v tvare 201702) ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti

Zamestnávatelia

Variabilný symbol: IČO platiteľa +00 na konci (ak Vám bolo zdravotnou poisťovňou pridelené číslo strediska, tzn. že máte viac pobočiek, je potrebné vyplniť IČO+ pridelené číslo)

 • V prípade nedoplatkov: číslo výkazu nedoplatkov

Špecifický symbol v tvare:

 • pre úhradu preddavkov z príjmu zo závislej činnosti: v tvare RRRRMM, napr. 201702 ak ide o zaplatenie preddavku na poistné po lehote splatnosti
 • pre úhradu preddavkov z príjmu dividend:  v tvare RRRRMM88, alebo 88MMRRRR, napr. 20170288

V prípade ak máte v banke zriadený trvalý príkaz na úhradu mesačného preddavku ( do špecifického symbolu neudávajte žiadny údaj, stačí keď tam budú nuly), NEZABUDNITE si upraviť  od nového roku 2017 sumu na úhradu podľa novej výšky preddavkov. V závislosti od vašej konkrétnej situácie novou výškou preddavku na poistné môže byť:

a) povinná minimálna suma 61,81 € (resp. 30,90 € u osoby so zdravotným postihnutím);

b) iná suma vami vypočítaná v závislosti od vašich príjmov/vymeriavacích základov

c) suma preddavku na poistné, ktorá bola oznámená v súvislosti s vykonaným ročným zúčtovaním poistného za rok 2015. Oznámená a uvedená je aj vo „Výkaze nedoplatkov“ alebo v „Oznámení o výsledku ročného zúčtovania poistného za rok 2015“ alebo aj v tabuľke č. 6 detailu výpočtu ročného zúčtovania poistného za rok 2015.

 

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.