Atoms/icons/24/grey/info-24
……………
Zdravotná poisťovňa v mobilnej aplikácií
Odpočítateľná položka zo zdravotných odvodov

Novela zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení, ktorá vstúpila do platnosti od od 01.01.2015 zavádza pojem odpočítateľná položka (ďalej aj „OP“) v zdravotných odvodoch pre zamestnancov, ktorých príjem je nižší ako 570 eur.

Odpočítateľná položka znižuje vymeriavací základ pre výpočet preddavkov na poistné.

Uplatnenie odpočítateľnej položky sa týka každého zamestnanca, ktorý má príjem z pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého vzťahu, služobného pomeru alebo *obdobného pracovného vzťahu a vypočítava sa z jeho vymeriavacieho základu (ďalej aj „VZ“) (pričom pre niektorých má OP hodnotu 0 eur)

* obdobný pracovný vzťah – je pracovnoprávny vzťah (týkajúci sa napr. príslušníkov PZ SR, SIS, členov väzenskej a justičnej stráže, prokurátorov, hasičov a pod.).

Odpočítateľnú položku si nemôže uplatniť zamestnanec, ktorý pracuje na dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce a u zamestnanca s odvodovou úľavou (t. j. zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení“).

Odpočítateľnú položku si nemôže uplatniť zamestnanec, ktorého príjmy sa zaraďujú medzi ostatné príjmy – konateľ, štatutár.

Odpočítateľná položka nemôže byť uplatnená ani v prípade, ak vymeriavací základ je tvorený príjmami práce obvinených a odsúdených podľa zákona č. 211/2006 Z. z. o výkone väzby a zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody, a ak vymeriavací základ tvorí príjem za práce vykonávané na základe príkaznej zmluvy, na príjem žiakov a študentov na odbornej praxi, a pod.

OP možno uplatniť na mesačnej báze alebo v ročnom zúčtovaní poistného na verejné zdravotné poistenie.

Pri platení preddavkov na poistné je možné OP uplatniť iba v prípade ak je zamestnanec zamestnaný iba u jedného zamestnávateľa a súčasne nie je samostatne zárobkovo činnou osobou.

Vzhľadom na skutočnosť, že nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky nie je automatický, zamestnanec musí písomne na tlačive Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku o jej uplatnenie požiadať svojho zamestnávateľa. Bez podpísaného oznámenia nie je možné uplatniť OP na mesačnej báze.

Tlačivo Oznámenie zamestnanca na uplatnenie nároku na odpočítateľnú položku, na ktorom zamestnanec písomne oznámi zamestnávateľovi, že má nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, prípadne, že nastala zmena v nároku na jej uplatnenie je zverejnené na internetovej stránke Ministerstva zdravotníctva SR.

Upozornenie pre zamestnávateľa:
Tlačivo zamestnávateľ neposiela do zdravotnej poisťovne!

Nárok na uplatnenie odpočítateľnej položky, zmenu resp. zánik nároku je povinný zamestnanec písomne oznámiť zamestnávateľovi do 8 dní odo dňa vzniku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu

Zamestnanci, ktorí k 01.01.2015 už majú uzatvorený pracovný pomer, štátnozamestnanecký pomer, služobný pomer alebo obdobný pomer a majú nárok na OP pri výpočte preddavkov na poistné, sú povinní tento nárok oznámiť zamestnávateľovi prvýkrát do 25.1.2015!

Zamestnávateľ je povinný písomne alebo elektronicky oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni do 8 pracovných dní odo dňa vzniku alebo zániku pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu zamestnanca, ktorý má nárok na OP a ktorý sa pokladá za zamestnanca aj z iného dôvodu, vznik alebo zánik pracovného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu tohto zamestnanca, spôsobom určeným Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

Pri mesačnom vymeriavacom základe 380 EUR a menej sa uplatní odpočítateľná položka na celý vymeriavací základ (t. j. zdravotné odvody budú 0 EUR).
Pri mesačnom vymeriavacom základe od 380 EUR do 570 EUR sa uplatní odpočítateľná položka na časť vymeriavacieho základu, pričom jej výška bude klesať dvojnásobne oproti rastu vymeriavacieho základu.

Príklad

príjem: 420 EUR
nárast nad 380: EUR: 420 – 380 = 40 EUR
zníženie OP: 2 x 40 = 80 EUR
OP: 380 EUR – 80 EUR = 300 EUR
VZ – OP = 420 EUR – 300 EUR = 120 EUR

odvod poistného: zamestnávateľ 10% zo 120 EUR = 12 EUR
zamestnanec 4% zo 120 EUR = 4,80 EUR

Pri mesačnom VZ 570 EUR a viac sa OP neuplatní.

Príklad

príjem: 570 EUR
nárast nad 380 EUR: 570 – 380 = 190 EUR
zníženie OP: 2 x 190 = 380 EUR
OP: 380 EUR – zníženie = 380 – 380 = 0 EUR
VZ – OP = 570 – 0 = 570 EUR

odvod poistného: zamestnávateľ 10% z 570 EUR = 57 EUR
zamestnanec 4% z 570 EUR = 22,80 EUR

OP sa alikvotne znižuje podľa odpracovaného obdobia.
Ak zamestnanec nebol zamestnancom počas celého mesiaca, OP sa alikvotne kráti podľa počtu kalendárnych dní mesiaca, kedy bol zamestnancom (dni kedy bol zamestnanec považovaný za osobu podľa § 11 ods. 7 písm. m) a s) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení sa neodpočítavajú, počas týchto dní sa naďalej považuje za zamestnanca)

Výpočet OP v rámci mesiaca
V prípade, že príjem pre OP je v intervale medzi 380 EUR a 570 EUR vzorec na výpočet OP je nasledujúci:
OP= (380-((príjem pre OP-380)*2))/počet dní mesiaca * počet dní zamestnania

Odpočítateľnú položku znižujú napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy zo živnosti, dividendy, kapitálové príjmy a ostatné príjmy, ktoré vstupujú do celkového vymeriavacieho základu.

Príklad

Mám nárok na mesačné uplatňovanie OP ak som zamestnaný v pracovnom pomere u toho istého zamestnávateľa a zároveň som u tohto zamestnávateľa aj konateľom s pravidelným príjmom ale môj príjem nepresiahne 570 Eur?

Odpoveď:

Áno, máte nárok na mesačné uplatňovanie odpočítateľnej položky. Túto je možné uplatniť iba na príjem z pracovného pomeru, pričom pre prípadné zníženie OP sa bude posudzovať celkový VZ (t. j. aj vrátane príjmu za činnosť konateľa) v ročnom zúčtovaní poistného.
Zamestnávateľ následne uvedenú skutočnosť vykáže v MV nasledovne: zamestnanec má príjem z pracovného pomeru 350 Eur a z činnosti konateľa u tohto istého zamestnávateľa má odmenu 70 Eur.

1. Som zamestnancom a zároveň konateľom

Poradové číslo

1

rodné číslo poistenca

XY

Počet dní

31

Celková výška príjmu v EUR

420

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP v EUR

350

Celková výška ďalších príjmov v EUR

70

Odpočítateľná položka v EUR

300

Vymeriavací základ v EUR

120

Sadzba preddavku v % – Zamestnávateľ

10

Sadzba preddavku v % – Zamestnanec

4

Suma preddavku v EUR – Zamestnávateľ

12,00

Suma preddavku v EUR – Zamestnanec

4,80

Preddavok spolu v EUR

16,80

2a. Som iba zamestnancom s príjmom väčším ako je nárok na OP

Poradové číslo

1

rodné číslo poistenca

XY

Počet dní

31

Celková výška príjmu v EUR

800

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP v EUR

800

Celková výška ďalších príjmov v EUR

0

Odpočítateľná položka v EUR

0

Vymeriavací základ v EUR

800

Sadzba preddavku v % – Zamestnávateľ

10

Sadzba preddavku v % – Zamestnanec

4

Suma preddavku v EUR – Zamestnávateľ

80

Suma preddavku v EUR – Zamestnanec

32

Preddavok spolu v EUR

112

2b. Som iba zamestnancom s príjmom v rozpätí od 380 EUR do 569,99 EUR a mám nárok na OP

Poradové číslo

1

rodné číslo poistenca

XY

Počet dní

31

Celková výška príjmu v EUR

420

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP v EUR

420

Celková výška ďalších príjmov v EUR

0

Odpočítateľná položka v EUR

300

Vymeriavací základ v EUR

120

Sadzba preddavku v % – Zamestnávateľ

10

Sadzba preddavku v % – Zamestnanec

4

Suma preddavku v EUR – Zamestnávateľ

12

Suma preddavku v EUR – Zamestnanec

4,80

Preddavok spolu v EUR

16,80

3. Som iba konateľom

Poradové číslo

1

rodné číslo poistenca

XY

Počet dní

31

Celková výška príjmu v EUR

800

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP v EUR

0

Celková výška ďalších príjmov v EUR

800

Odpočítateľná položka v EUR

0

Vymeriavací základ v EUR

800

Sadzba preddavku v % – Zamestnávateľ

10

Sadzba preddavku v % – Zamestnanec

4

Suma preddavku v EUR – Zamestnávateľ

80

Suma preddavku v EUR – Zamestnanec

32

Preddavok spolu v EUR

112

OP sa u zamestnanca, ktorý mal v kalendárnom mesiaci súčasne viacerých zamestnávateľov alebo bol súčasne samostatne zárobkovo činnou osobou uplatní až v ročnom zúčtovaní poistného.

Na rozdiel od výpočtu mesačných preddavkov, pri ročnom zúčtovaní nie je potrebné žiadať o uplatnenie odpočítateľnej položky, ktorej nárok a výška bude určená automaticky.

Ak mal zamestnanec počas kalendárneho roka príjem pre uplatnenie OP u viacerých zamestnávateľov, v ročnom zúčtovaní poistného sa OP uplatní pomerne podľa výšky príjmu pre uplatnenie OP u jednotlivých zamestnávateľov.

Maximálna ročná OP bude vo výške 4560 EUR.

V rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie sa posudzujú všetky príjmy za daný rok (vymeriavacie základy podľa § 13 zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení) a v závislosti od dosiahnutých príjmov sa v rámci ročného zúčtovania poistného môže zmeniť výška nároku na OP resp. zamestnanec môže stratiť nárok na odpočítateľnú položku. Ak zamestnanec očakáva napr. príjmy podľa § 7, § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov alebo napr. dividendy, je na zvážení poistenca, či oznámi zamestnávateľovi, že si chce uplatňovať OP v rámci roka alebo nie.

Príklad 

Som zamestnanec a môj mesačný príjem je 380 EUR. U svojho zamestnávateľa som si počas roka 2015 uplatnil nárok na odpočítateľnú položku a teda som preddavky na poistné na verejné zdravotné poistenie neplatil.

V mesiaci december 2015 som mal príjem 7000 EUR z predaja pozemku. Vzhľadom na to, že som pozemok vlastnil iba 1 rok, príjem z jeho predaja podliehal dani z príjmov, daň som zo sumy 7000 eur (základ dane podľa § 8 zákona o dani z príjmov) riadne priznal a odviedol. Bude mať toto vplyv pri ročnom zúčtovaní poistného aj na odvodovú povinnosť? Bude mi poistné dodatočne vyrubené?

Odpoveď:

Áno, z vymeriavacieho základu 7000 EUR Vám bude vyrubené poistné 14%. Zároveň prekročíte maximálnu sumu vymeriavacieho základu, pri ktorom je nárok na OP, a teda budete musieť v rámci ročného zúčtovania doplatiť aj poistné z Vášho vymeriavacieho základu zamestnanca vo výške 4%. Zároveň aj zamestnávateľ bude musieť v rámci ročného zúčtovania doplať 10% z VZ.

Výpočet:

VZ zo zamestnania (12 mesiacov po 380 EUR) = 12 x 380 EUR = 4560 EUR
OP uplatnená v mesačných preddavkoch vo výške 380 EUR, t. j. úhrn preddavkov: 0 EUR
VZ z príjmu podľa § 8 zákona o dani z príjmov: 7000 EUR

Výška OP v ročnom zúčtovaní poistného:
VZ zo zamestnania: 4560 EUR
VZ z ostatných príjmov: 7000 EUR
VZ celkom: 11 560 EUR

VZ prekročil sumu 6840 EUR, nárok na OP nie je

Poistné v ročnom zúčtovaní:
poistné z VZ zo zamestnania: 4% z 4560 EUR = 182,40 EUR
poistné z VZ z ostatných príjmov: 14% zo 7000 EUR = 980 EUR

Výsledok: nedoplatok 182,40 + 980 = 1162,40 EUR.

Poistné v ročnom zúčtovaní za zamestnanca u zamestnávateľa:
Zamestnávateľ bude musieť v ročnom zúčtovaní za uvedeného zamestnanca doplatiť:
10% z 4560 EUR = 456 EUR
Nedoplatok zamestnávateľa je 456 EUR.

Príklad

Som zamestnávateľ, zamestnával som časť roka (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) zamestnanca s mesačnou mzdou 380 EUR. K skončeniu pracovného pomeru došlo k 1. júlu 2015.

Je možné, že v ročnom zúčtovaní poistného, ak si tento zamestnanec nájde lepšie platenú prácu, mi vznikne povinnosť doplatiť 10% z VZ? Akým spôsobom sa ako zamestnávateľ dozviem o takejto povinnosti?

Odpoveď:

V závislosti od ostatných príjmov zamestnanca v kalendárnom roku Vám skutočne môže vzniknúť povinnosť po ročnom zúčtovaní poistného doplatiť časť alebo celú sumu poistného za zamestnávateľa (10% z VZ, na ktorý bola uplatnená OP). Túto povinnosť Vám oznámi príslušná zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania poistného.

Príklad

Som zamestnávateľ, zamestnával som časť roka (od 1. 1. 2015 do 30. 6. 2015) zamestnanca s mesačnou mzdou 380 EUR. K skončeniu pracovného pomeru došlo k 1. júlu 2015.

Je možné, že v ročnom zúčtovaní poistného, ak si tento zamestnanec nájde lepšie platenú prácu, mi vznikne povinnosť doplatiť 10% z VZ? Akým spôsobom sa ako zamestnávateľ dozviem o takejto povinnosti?

Odpoveď:

V závislosti od ostatných príjmov zamestnanca v kalendárnom roku Vám skutočne môže vzniknúť povinnosť po ročnom zúčtovaní poistného doplatiť časť alebo celú sumu poistného za zamestnávateľa (10% z VZ, na ktorý bola uplatnená OP). Túto povinnosť Vám oznámi príslušná zdravotná poisťovňa po vykonaní ročného zúčtovania poistného.

2P – osobitný kód
Zamestnávateľ plní oznamovaciu povinnosť s uvedením osobitného kódu 2P.
Kde „2“ znamená, že ide o zamestnanca v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo obdobnom pracovnom vzťahu a „P“ vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý sa pokladá u toho istého zamestnávateľa za zamestnanca aj z iného dôvodu.

Zjednodušene:
2P Z = začal byť zamestnancom z titulu pracovnoprávneho vzťahu, pričom už bol zamestnancom z iného dôvodu (konateľ)
2P K = skončil ako zamestnanec z titulu pracovnoprávneho vzťahu, pričom naďalej je zamestnanec z iného dôvodu (konateľ)

Príklad

U toho istého zamestnávateľa som zamestnaný v pracovnoprávnom vzťahu a stanem sa zamestnancom z iného dôvodu (konateľom… ).

Stále budem evidovaný pod kódom 2.

Príklad

U toho istého zamestnávateľa už som evidovaný aj ako zamestnanec, aj ako konateľ k 1.1.2015.

Od 1.1.2015 ma zamestnávateľ prihlási pod kódom 2 aj pod kódom 2P.

Príklad

U toho istého zamestnávateľa som zamestnancom z iného dôvodu (konateľom…) a vznikne mi pracovný pomer z titulu pracovnoprávneho vzťahu.

Som prihlásený pod kódom 2 a zamestnávateľ ma ešte musí prihlásiť pod kódom
2P – začiatok.

Po ukončení pracovnoprávneho vzťahu nahlási zamestnávateľ ukončenie kódu
2P – koniec a ak aj naďalej ostávam konateľom, budem evidovaný aj naďalej pod kódom 2.

Ak prestanem byť konateľom a naďalej ostávam len zamestnancom, zamestnávateľ nahlási ukončenie kódu 2P – koniec a naďalej budem evidovaný pod kódom 2.

 

Upozornenie:
Prostredníctvom kódu 2P sa neoznamujú zmeny, ktoré sa týkajú dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

História zmien

Do 31.12.2017 si odpočítateľnú položku zo zdravotných odvodov uplatňoval ako zamestnanec tak aj zamestnávateľ. Novela zákona o zdravotnom poistení s účinnosťou od 1. januára 2018 však nárok zamestnávateľa na odpočítateľnú položku (OP) ruší.

Nárok zamestnanca na OP zostáva i naďalej zachovaný. Platí to pre preddavky na zdravotné poistenie ako aj ročné zúčtovanie poistného, pričom ostatné pravidlá pre odpočítateľnú položku zostávajú rovnaké.

Vzor výkazu ako aj dátové rozhranie výkazu zamestnávateľa s platnosťou od 01.02.2015 zverejnilo na svojej internetovej stránke https://www.health.gov.sk/SitePages/poistne-2015 Ministerstvo zdravotníctva SR.

Výkaz preddavkov zamestnávateľa je upravený o tri nové položky a to celková výška príjmu pre uplatnenie OP (odpočítateľnej položky), celková výška ďalších príjmov a OP.

Celková výška príjmu pre uplatnenie OP – uvádza sa celková výška príjmu zamestnanca pre uplatnenie odpočítateľnej položky

Celková výška ďalších príjmov – uvádza sa celková výška ďalších príjmov zamestnanca (napr. príjmy z dohôd vykonávaných mimo pracovného pomeru, príjmy vyplatené po skončení pracovného pomeru, príjem zamestnanca podľa § 11 ods. 7 písm. v) zákona č. 580/2004 Z. z.). Ak takýto príjem zamestnanec nemá, uvedie sa 0.

OP – uvádza sa celková výška odpočítateľnej položky u zamestnanca. Ak sa odpočítateľná položka neuplatňuje, uvedie sa 0.

Upozornenie:
Prvýkrát použijú zamestnávatelia novú štruktúru výkazu preddavkov za obdobie január 2015 od 1.2.2015.

Do 31.1.2015 musia platitelia podávať mesačné výkazy ešte v štruktúre platnej do 31.1.2015.

Usmernenie k vykazovaniu v prípade zamestnanca, ktorý je súčasne poistencom podľa §11 ods. 7 písm. m), s) zák. č. 580/2004 Z.z.

Príklad:
Poistenec je zamestnaný u jedného zamestnávateľa od 01.01.2015 do 31.01.2015. Od 10.01.2015 do 15.01.2015 je práceneschopný (teda je považovaný za osobu podľa §11 ods. 7 písm. m) zákona č. 580/2004 Z. z.) príjem za daný mesiac je v sume 280 Eur. Ako sa v tomto prípade vypočíta odpočítateľná položka? Budú sa dni PN odpočítavať od počtu dní v kalendárnom mesiaci ?

Odpoveď:
V prípade, ak je zamestnanec považovaný za osobu podľa §11 ods.7 písm. m) a s) zákona č. 580/2004 Z. z. počas týchto dní sa naďalej v súlade so zákonom č. 580/2004 Z. z. (§11 ods. 3) považuje za zamestnanca, takže nárok na OP sa nebude krátiť a výpočet OP bude nasledujúci:

Príjem: 280 EUR
OP: 280 EUR
Príjem – OP = 280 EUR – 280 EUR = 0 EUR
Odvod poistného:

  • zamestnávateľ 10% z 0 EUR = 0 EUR
  • zamestnanec 4% z 0 EUR = 0 EUR

AKTUALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.