DRG v Union zdravotnej poisťovni

Klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín

Klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín (ďalej len „DRG“) sa slovenské zdravotníctvo rozhodlo implementovať s očakávaniami, že oproti úhradám cez ukončené hospitalizácie a OHV bude DRG objektívnejší, transparentnejší a spravodlivejší spôsob úhrady ústavnej zdravotnej starostlivosti. Union zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „Union ZP“) sa k týmto hodnotám stále hlási a poskytovateľom zdravotnej starostlivosti predložila návrh jednoduchej a bezpečnej implementácie DRG do praxe so snahou v čo najväčšej miere pridŕžať sa pôvodnej nemeckej cesty.

Nemocnica

Objektivita

100%-ná úhrada podľa modelu DRG bez porovnávania jednotlivých hospitalizačných prípadov podľa starého spôsobu úhrady ústavnej starostlivosti

Spravodlivosť

Každý poskytovateľ má garantované automatické prehodnotenie výšky mesačného paušálu podľa vopred známych pravidiel v rámci sledovaného časového intervalu. Je tak zabezpečené očakávané nové prerozdelenie zdrojov verejného zdravotného poistenia medzi poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti.

Jednoduchosť

Ústavná zdravotná starostlivosť poskytnutá v tzv. DRG odbornostiach sa ohodnocuje podľa základných princípov DRG, teda základná sadzba x relatívna váha.

Transparentnosť

Základné sadzby jednotlivých nemocníc vypočítané z dát troch zdravotných poisťovní podľa metodiky pripomienkovanej MZSR a CKS. Union ZP garantuje túto výšku zmluvne na celé dohodnuté obdobie  s vyhliadkou opätovného prepočtu pre nasledujúci rok v pokračujúcej spolupráci poisťovní a uvedených zdravotníckych autorít s  predpokladom  postupnej konvergencie individuálnych sadzieb ku jednej národnej.

Bezpečie

Finančnú stabilitu poskytovateľa v čase implementácie DRG zabezpečuje globálny rozpočet (ďalej len „GR“). GR je v zahraničí najčastejšie používanou formou financovania zdravotnej starostlivosti v období prechodu na DRG. Základným princípom GR je fixná mesačná úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ktorá sa od iného používaného spôsobu úhrad Union ZP líši pravidelnou úhradou za všetku poskytnutú zdravotnú starostlivosť v jednom balíku.

Ďalšie výhody globálneho rozpočtu

Pri používaní výkonnostne orientovanom spôsobe úhrady zdravotnej starostlivosti je poskytovateľ schopný maximalizovať svoje disponibilné prostriedky jedine prostredníctvom zvyšovania frekvencie výkonov, pričom pre zlepšenie zdravotného stavu pacienta nie sú vždy nevyhnuté (niekedy aj zbytočné). Keďže v prostredí GR sú príjmy poskytovateľa fixné, poskytovateľ sa pri starostlivosti o pacienta môže sústrediť predovšetkým na menej nákladné, avšak naďalej účinné formy liečby, čo prináša poskytovateľovi vyšší výnos z úhrady od zdravotnej poisťovne.

 

Pravidelná mesačná úhrada za všetky druhy poskytnutej zdravotnej starostlivosti rozširuje možnosť vlastného manažovania alokácie finančných zdrojov v rámci nemocnice (odstránenie oddelených finančných objemov, kedy často dochádza k prekročeniu jedného druhu finančného objemu a nedočerpávaniu finančného objemu pre iný druh poskytovanej zdravotnej starostlivosti).

Úhrada jednotlivých faktúr po ich spracovaní je nahradená úhradou všetkej poskytnutej zdravotnej starostlivosti (spadajúcej do GR) za predchádzajúci mesiac už po zúčtovaní prvej zaslanej faktúry. Takto sa úplne eliminujú negatívne dopady opomenutého vykázania zdravotnej starostlivosti.

Rozsah zdravotnej starostlivosti
v globálnom rozpočte

Globálny rozpočet, ako to už naznačuje jeho názov, zahŕňa širší rozsah služieb zdravotnej starostlivosti vzhľadom na rozsah úhrady hospitalizačného prípadu podľa DRGvrátane výkonov realizovaných iným poskytovateľom počas hospitalizácie poistenca ( tzv. extramurálne SVLZ). Nad rámec GR je uhrádzaná uznaná zdravotná starostlivosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti gynekologickej špecializovanej ambulantnej starostlivosti, , ambulantnej pohotovostnej služby, urgentného príjmu, záchrannej zdravotnej služby a výkonov asistovanej reprodukcie, ambulantné lieky a zdravotnícke pomôcky.

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov