Informácie o odvodoch na zdravotné poistenie z dividend

Príjem z podielov na zisku (,,dividendy") a zdravotné poistenie

Od 1. 1. 2011  sa týka zdravotných odvodov aj príjem z dividend. Z príjmu z dividend platia poistné všetky skupiny poistencov, t.j. zamestnanci, samostatne zárobkovo činné osoby, samoplatitelia aj poistenci štátu.

Poistné z dividend sa netýka:

Dohodári - spolupráca

DIVIDENDY za účtovné obdobie medzi 1. 1 .2011 až 31. 12. 2012

Vymeriavací základ: suma dividendy, ktorá presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 ide o sumu 393 EUR).

Príklad: poistencovi bol vyplatený príjem z dividend v roku 2013 v sume 1 000 EUR, teda oznámi zdravotnej poisťovni iba sumu 607 EUR

Vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy (v roku 2013 je 47 160 EUR)

Sadzba poistného z dividend: 10 %; osoba so zdravotným postihnutím: 5 %

Vymeriavací základ: suma dividendy, ktorá presiahne 50 % z priemernej mesačnej mzdy (v roku 2014 ide o sumu 402,50 EUR)

Príklad: poistencovi bol vyplatený príjem z dividend v roku 2014 v sume 1 000 EUR, teda oznámi zdravotnej poisťovni iba sumu 597,50 EUR

Vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy = v roku 2014 je 48 300 EUR

Sadzba poistného z dividend: 10 %; osoba so zdravotným postihnutím: 5 %

DIVIDENDY za účtovné obdobie, ktoré začalo 1. 1. 2013

Pozor! Zmena nastala už od 1.1.2013, a to v odvodoch poistného za príjem z dividend do zdravotnej poisťovne.

Čo to znamená?

Ak  je poistencovi vyplatený príjem z dividend za účtovné obdobie od 1.1.2013 a neskôr (2014, 2015,…), preddavky do zdravotnej poisťovne odvádza za príjemcu platiteľ dividend. 

Platiteľ dividend je právnická osoba (napr. komanditná spoločnosť, spoločnosť s ručením obmedzeným, akciová spoločnosť alebo družstvo) so sídlom na území Slovenskej republiky.

Platiteľ dividend je povinný vypočítať a odviesť preddavok najneskôr do 8 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy.

Príklad: dividendy sú vyplatené v mesiaci február 2014 za rok 2013, platiteľ dividend je povinný odviesť preddavky do 8.3.2014

Zároveň je platiteľ dividend povinný písomne alebo elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné do 8 dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli vyplatené dividendy na Výkaze preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie platiteľa dividend.

Elektronicky vykázať zdravotnej poisťovni celkovú výšku vyplatených dividend a preddavky na poistné je platiteľ povinný v prípade, ak vypláca dividendy najmenej 3 poistencom.

Vymeriavací základ: celá suma vyplatenej dividendy, už od 0,01 EUR.

Vymeriavací základ je najviac 60-násobok priemernej mesačnej mzdy:

  • v roku 2013: 47 160 EUR
  • v roku 2014: 48 300 EUR

Sadzba poistného z dividend: 14 %, táto sadzba je platná aj pre osobu so zdravotným postihnutím.

Nezabudnite!

Dôležité dokumenty

0
tisíc spokojných
klientov
0
tisíc doplatkov
na zuby mesačne
21

tisíc zmluvných
lekárov