Zdieľať

Zmena zdravotnej poisťovne k 1.1.2015

zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
V súvislosti so zmenou zdravotnej poisťovne si vám dovoľujeme pripomenúť vaše oznamovacie povinnosti.
zmena zdravotnej poistovne k 1.1.2015
 • vrátiť preukaz poistenca vašej predchádzajúcej zdravotnej poisťovni, a aj európsky   preukaz, ak vám ho táto zdravotná poisťovňa vydala, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t.j. najneskôr do 9. januára 2015
 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne svojmu ošetrujúcemu lekárovi, s ktorým máte podpísanú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti
 • oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne zamestnávateľovi, resp. zamestnávateľom, ak ste zamestnancom
  oznámiť Union zdravotnej poisťovni, a.s zmenu platiteľa poistného, ak došlo k zmene vášho platiteľa poistného v období od podania prihlášky, a to do 8 dní od zmeny zdravotnej poisťovne, t. j. najneskôr do 9. januára 2015

 

Samostatne zárobkovo činná osoba predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

 • oznámenie poistenca/platiteľa poistného,
 • fotokópiu dokladu, na základe ktorého vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,
 • výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie.

 

Samoplatiteľ (tzv. osoba dobrovoľne nezamestnaná) predloží Union zdravotnej poisťovni, a.s.:

 • oznámenie poistenca/platiteľa poistného.

 

Tlačivá zdravotnej poisťovne na plnenie oznamovacích povinností poistencov sú k dispozícii na našej webovej stránke alebo na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne, ďalšie informácie k verejnému zdravotnému poisteniu vám radi poskytneme na telefónnom čísle zákazníckeho centra 0850 00 33 33.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia