Zdieľať

Úrazové poistenie očami poisťovne

Aj tak jednoduchý výraz ako úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak je definovaný rôznymi spôsobmi. To, čo považujete za úraz vy, môže vaša poisťovňa vyhodnotiť úplne inak.

Aj tak jednoduchý výraz ako úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak je definovaný rôznymi spôsobmi. To, čo považujete za úraz vy, môže vaša poisťovňa vyhodnotiť úplne inak. Ako sa v tom teda vyznať a ako uzavrieť účinné úrazové poistenie? Pozrime sa na úrazové poistenie tak, ako ho vidí vaša poisťovňa. 

Kedy je úraz úrazom?

V minulosti bol úraz v súvislosti s poistením definovaný zákonom. Poisťovňa bola povinná vyplatiť poistné plnenie v prípade úrazu, ktorý vznikol za trvania poistenia neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť.

V preklade to teda znamená, že úraz vám môže spôsobiť vonkajšie prostredie, napríklad neoznačené schody, z ktorých nešťastne spadnete. Alebo pri behu po rovnej ceste zrazu stupíte do jamy, ktorú ste tam nečakali ani náhodou a vyvrtnete si členok, prípadne zlomíte ruku. 

Ako definujú úraz poisťovne?

V súčasnosti žiadna zákonom stanovená definícia úrazu neexistuje a tak si vyloženie pojmu úraz, ako aj podmienky plnenia môže každá poisťovňa stanoviť individuálne. 

Ak si prejdeme viaceré definície úrazov od rôznych poisťovní, zistíme, že jedna časť je takmer totožná u všetkých. Úraz je úrazom, ak je výsledkom neočakávaného a náhleho pôsobenia vonkajších síl a neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť.

V mnohých prípadoch chýba vymedzenie úrazu aj v dôsledku pôsobenia vlastnej telesnej sily. 

Je to časť, ktorá môže byť sporná pri uplatnení si nároku na poistné plnenie. Je už len na poisťovni, či váš pád v dôsledku potknutia vyhodnotí ako úraz spôsobený vonkajším vplyvom a bude považovaný za poistnú udalosť. 

Jediným riešením je oboznámiť sa s poistnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Pozorne si prečítať, čo vaša poisťovňa považuje za úraz, čo už nie, a všetky nejasnosti si nechať vysvetliť vašim poistným poradcom. 

 

Čo podľa poisťovne nie je úraz

Súčasťou poistných podmienok pre úrazové poistenie sú aj negatívne výluky. Teda situácie, následkom ktorých vám môže vzniknúť telesné poškodenie, ale nie sú považované za úraz z hľadiska poistenia. 

Pomocou týchto výluk alebo vymedzení môžeme presnejšie pochopiť, ktoré nehody naša poisťovňa chápe ako úraz, a ktoré už nie. 

Rovnako ako definícia úrazu v poistnej zmluve, aj negatívne výluky sa líšia v každej poisťovni. Je však niečo, čo nájdeme v každej jednej. 

Na poistné plnenie nemáte nárok, ak ste si úraz spôsobili sebapoškodzovaním (vrátane pokusu o samovraždu), nedbanlivosťou alebo zámerným privodením telesného poškodenia. Napríklad ste nedodržali odporúčanie lekára, bezpečnostné predpisy alebo sa vám úraz stal pri vykonávaní trestného činu, za ktorý ste boli právoplatne odsúdený. 

Vo výlukách môžeme okrem iného nájsť aj:

 • adrenalínové športy, pri ktorých je riziko úrazu veľmi vysoké, 

 • úrazy, ktoré vznikli následkom požitia alkoholu, drog a liekov. 

Určite uznáte, že príklady negatívnych výluk, ktoré sme si uviedli, sú logické a majú svoje opodstatnenie. Naozaj nemožno považovať za úraz poškodenie, ktoré sme si spôsobili nedbanlivým správaním, napríklad neprimeraným množstvom požitého alkoholu. 

 

Úrazové poistenie môžete uzavrieť samostatne alebo ako súčasť životného poistenia. Pre tých, ktorí sú neustále zaneprázdnení je tu možnosť uzavrieť úrazové poistenie online

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia