Zdieľať

Úrazové poistenie očami poisťovne

Aj tak jednoduchý výraz ako úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak je definovaný rôznymi spôsobmi. To, čo považujete za úraz vy, môže vaša poisťovňa vyhodnotiť úplne inak.

Aj tak jednoduchý výraz ako úraz sa môže poriadne skomplikovať, ak je definovaný rôznymi spôsobmi. To, čo považujete za úraz vy, môže vaša poisťovňa vyhodnotiť úplne inak. Ako sa v tom teda vyznať a ako uzavrieť účinné úrazové poistenie? Pozrime sa na úrazové poistenie tak, ako ho vidí vaša poisťovňa. 

Kedy je úraz úrazom?

V minulosti bol úraz v súvislosti s poistením definovaný zákonom. Poisťovňa bola povinná vyplatiť poistné plnenie v prípade úrazu, ktorý vznikol za trvania poistenia neočakávaným a náhlym pôsobením vonkajších síl alebo vlastnej telesnej sily alebo neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť.

V preklade to teda znamená, že úraz vám môže spôsobiť vonkajšie prostredie, napríklad neoznačené schody, z ktorých nešťastne spadnete. Alebo pri behu po rovnej ceste zrazu stupíte do jamy, ktorú ste tam nečakali ani náhodou a vyvrtnete si členok, prípadne zlomíte ruku. 

Ako definujú úraz poisťovne?

V súčasnosti žiadna zákonom stanovená definícia úrazu neexistuje a tak si vyloženie pojmu úraz, ako aj podmienky plnenia môže každá poisťovňa stanoviť individuálne. 

Ak si prejdeme viaceré definície úrazov od rôznych poisťovní, zistíme, že jedna časť je takmer totožná u všetkých. Úraz je úrazom, ak je výsledkom neočakávaného a náhleho pôsobenia vonkajších síl a neočakávaným a neprerušeným pôsobením vysokých alebo nízkych vonkajších teplôt, plynov, pár, žiarenia a jedov (s výnimkou mikrobiálnych jedov a imunotoxických látok) bolo poistenému spôsobené telesné poškodenie, prípadne mu bola spôsobená smrť.

V mnohých prípadoch chýba vymedzenie úrazu aj v dôsledku pôsobenia vlastnej telesnej sily. 

Je to časť, ktorá môže byť sporná pri uplatnení si nároku na poistné plnenie. Je už len na poisťovni, či váš pád v dôsledku potknutia vyhodnotí ako úraz spôsobený vonkajším vplyvom a bude považovaný za poistnú udalosť. 

Jediným riešením je oboznámiť sa s poistnými podmienkami konkrétnej poisťovne. Pozorne si prečítať, čo vaša poisťovňa považuje za úraz, čo už nie, a všetky nejasnosti si nechať vysvetliť vašim poistným poradcom. 

 

Čo podľa poisťovne nie je úraz

Súčasťou poistných podmienok pre úrazové poistenie sú aj negatívne výluky. Teda situácie, následkom ktorých vám môže vzniknúť telesné poškodenie, ale nie sú považované za úraz z hľadiska poistenia. 

Pomocou týchto výluk alebo vymedzení môžeme presnejšie pochopiť, ktoré nehody naša poisťovňa chápe ako úraz, a ktoré už nie. 

Rovnako ako definícia úrazu v poistnej zmluve, aj negatívne výluky sa líšia v každej poisťovni. Je však niečo, čo nájdeme v každej jednej. 

Na poistné plnenie nemáte nárok, ak ste si úraz spôsobili sebapoškodzovaním (vrátane pokusu o samovraždu), nedbanlivosťou alebo zámerným privodením telesného poškodenia. Napríklad ste nedodržali odporúčanie lekára, bezpečnostné predpisy alebo sa vám úraz stal pri vykonávaní trestného činu, za ktorý ste boli právoplatne odsúdený. 

Vo výlukách môžeme okrem iného nájsť aj:

 • adrenalínové športy, pri ktorých je riziko úrazu veľmi vysoké, 

 • úrazy, ktoré vznikli následkom požitia alkoholu, drog a liekov. 

Určite uznáte, že príklady negatívnych výluk, ktoré sme si uviedli, sú logické a majú svoje opodstatnenie. Naozaj nemožno považovať za úraz poškodenie, ktoré sme si spôsobili nedbanlivým správaním, napríklad neprimeraným množstvom požitého alkoholu. 

 

Úrazové poistenie môžete uzavrieť samostatne alebo ako súčasť životného poistenia. Pre tých, ktorí sú neustále zaneprázdnení je tu možnosť uzavrieť úrazové poistenie online

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.