Zdieľať

Nová služba – Elektronická podateľňa

Union zdravotná poisťovňa, a.s. spúšťa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novú službu – Elektronická podateľňa – s možnosťou elektronického podania zúčtovacích dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s., s radosťou oznamuje, že od 15. augusta 2013 spúšťa pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti novú službu – „Elektronická podateľňa“ – s možnosťou elektronického podania zúčtovacích dokladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť.

Elektronická podateľňa vám ponúka:

 • jednoduché odoslanie všetkých zúčtovacích dokladov, vrátane opravných zúčtovacích dokladov,
 • nie je potrebné zasielanie žiadnych ďalších dokladov k zúčtovaniu poštou (s výnimkou lekární, ktoré sú aj naďalej povinné posielať zdravotnej poisťovni recepty a poukazy v papierovej podobe),
 • skontrolovanie zúčtovacích dokladov po formálnej stránke ešte pred ich odoslaním,
 • zaslanie automatickej odpovede poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti o  formálnych a  vecných chybách zúčtovacích dokladov,
 • sprístupnenie k  informáciám o aktuálnom stave spracovania zúčtovacích dokladov,
 • zaslanie notifikácie formou sms o stave faktúry,
 • potvrdzovanie doručenia zúčtovacích dokladov (faktúr, dobropisov, ťarchopisov) bez potreby ich dodatočného posielania poštou,
 • sprístupnenie k ďalším užitočným informáciám.

Kde ju nájdete?

Elektronickú podateľňu nájdete na našej internetovej v časti Online pobočka.

Ako sa zaregistrujete?

Na webovej stránke www.union.sk:

 1. kliknete na „Online pobočka
 2. v časti Registrácia si vyberiete možnosť Som poskytovateľ
 3. vyplníte registračný formulár
 4. vytlačíte a podpíšete zmluvu o elektronických službách v dvoch vyhotoveniach
 5. ak sa rozhodnete odoslať zmluvy poštou, môžete ich zaslať na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a. s.,
Oddelenie správy zmlúv s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
Karadžičova 10,
814 53 Bratislava

Následne vám vaše prístupové práva zašleme doporučene do vlastných rúk spolu s jedným nami podpísaným výtlačkom zmluvy.

Ak sa rozhodnete odovzdať zmluvy osobne, môžete tak urobiť na ktoromkoľvek kontaktnom mieste našej zdravotnej poisťovne.

Zamestnanec kontaktného miesta zdravotnej poisťovne vám po kontrole predloženej zmluvy a  jej podpísaní vystaví prístupové práva na počkanie.
V prípade, ak zmluvy za vás podpisuje vami poverená osoba, je nevyhnutné predložiť s podpísanými zmluvami súčasne originál poverenia alebo plnej moci.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, ktorí sú už zaregistrovaní na našom portáli a majú prihlasovacie údaje, sa nemusia opätovne registrovať. Týmto poskytovateľom bude elektronická podateľňa od uvedeného dňa automaticky sprístupnená. V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. čísle 0850 033 333.

Vstúpiť do elektronickej podateľne

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia