Zdieľať

Čo vybaviť po pôrode

Čo vybaviť po pôrode
Poradíme vám ako vybaviť cestovný pas, rodný list, trvalý pobyt, zdravotný preukaz a ostatné potrebné doklady po pôrode pre vás a vaše dieťatko.
Čo vybaviť po pôrode

Čo treba vybaviť po pôrode

Narodenie dieťatka je obrovská radosť pre všetkých. S jeho príchodom sú však spojené aj niektoré úradné povinnosti.

 

1. Po pôrode dostanete v nemocnici tri druhy tlačív, ktoré je nutné doručiť nasledovne:

 • Správa pre pediatra
  Prvá je správa o novorodencovi, ktorá zahŕňa všetky potrebné údaje o bábätku a priebehu pôrodu. Tú je potrebné odovzdať vášmu pediatrovi, ktorý tak bude mať prvý záznam o vašom drobčekovi. Ideálne je doručiť ju čo najrýchlejšie.
 • Správa pre gynekológa
  Druhým dokladom je rovnaká správa o vašom zdravotnom stave, ktorá je určená pre vášho gynekológa. Stačí ju odovzdať pri prvej popôrodnej kontrole.

 • Hlásenie o narodení dieťaťa
  Hlásenie o narodení dieťaťa je potrebné pri vybavovaní rodného listu. Niektoré pôrodnice uľahčujú rodičom situáciu aspoň v tom, že všetky tieto správy sami odošlú na potrebné miesta a vy už dostanete len výsledné potvrdenia.
0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

2. Rodný list a rodné číslo dieťatka

Vybavuje sa na matrike prislúchajúcej vášmu bydlisku. Úradníčke musíte okrem hlásenia o narodení dieťaťa doložiť aj váš sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov. Tento doklad sa vydáva zvyčajne do jedného týždňa. Spolu s ním bude dieťaťu pridelené i rodné číslo. Jednu z jeho kópií musíte zaslať aj zamestnávateľovi z dôvodu vyplácania finančného príspevku.
 
 • Slobodné mamičky
  Ak je žena slobodnou matkou, poskytuje len vlastné údaje. Ak bude žiadať o priznanie otcovstva a následne súdne vymáhať alimenty, musí to uviesť už v tomto momente.

 • Rozvedené mamičky
  Ak máte dieťa po tom, ako ste sa rozviedli a neuzatvorili ďalší zväzok, je nutné doniesť súdne rozhodnutie o rozvode.

 

 • Vdovy
  Ak ste vdova, je potrebné doložiť úmrtný list zosnulého manžela.

3. Trvalý pobyt dieťatka

Keď už máte rodný list, musíte vybaviť trvalý pobyt. Musí byť identický s trvalým pobytom matky. Nahlasuje sa na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho bydliska. Budete na to potrebovať originál rodného listu a váš občiansky preukaz. Nemusíte tam byť fyzicky prítomná, vybaviť trvalý pobyt môže aj váš manžel. Trvalý pobyt je potrebné nahlásiť do 3 dní od obdržania rodného listu.

4. Dieťa treba prihlásiť do zdravotnej poisťovne

Povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej z poisťovní je do 60 dní od jeho narodenia. Dovtedy môžete lekárom ukázať vašu kartičku a dieťa bude počas tohto obdobia aj ošetrené. Formulár si musíte vyžiadať alebo vytlačiť z internetu od dotyčnej poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli. Po vyplnení žiadosti vám príde v stanovenej lehote kartička, ktorú budete od toho momentu používať. Viac informácií o tom, ako sa stať poistencom Union zdravotnej poisťovne, nájdete na tejto stránke.

5. Dôchodkové poistenie v sociálnej poisťovni

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky za fyzickú osobu, ktorá
má priznanú dávku materské a je zároveň povinne dôchodkovo poistená ako
zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
Od januára 2018 štát taktiež platí automaticky poistné za fyzické osoby, ktoré sa
riadne starajú o dieťa a majú nárok na rodičovský príspevok.
Takej skupine osôb vzniká dôchodkové poistenie automaticky, pričom Sociálna
poisťovňa oznámi vznik dôchodkového poistenia každej takejto fyzickej osobe
písomne na základe údajov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež zánik
poistenia oznamuje Sociálna poisťovňa.
To znamená, že matka, ktorá poberá materské alebo rodičovský príspevok, nemá
povinnosť sa na dôchodkové poistenie prihlásiť.

6. Žiadosti o ďalšie príspevky

So všetkými týmito žiadosťami je nutné obrátiť sa na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a odovzdať tu vyplnené žiadosti spolu s priloženou kópiou rodného listu.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.

7. Odvodové povinnosti, bonusy a príspevky

 • Odvoz smetí
  Keď budete nahlasovať dieťa na mestskom alebo obecnom úrade kvôli trvalému pobytu, nahláste ho hneď aj ako ďalšiu osobu v bydlisku, za ktorú musíte už od tohto momentu odvádzať poplatky za odvoz smetí.

 • Poplatky k nájomnému
  Ak bývate v byte, musíte vášmu domovníkovi alebo poverenej osobe zo spoločenstva taktiež priniesť kópiu rodného listu, pretože sa vám zvyšujú niektoré poplatky, ktoré sa rátajú od počtu osôb žijúcich v domácnosti.

 • Daňový bonus
  Máte nárok na uplatnenie daňového bonusu, ktorý sa vypláca pomimo všetkých príspevkov. Podmienkou je, že musíte byť vy alebo váš partner zamestnaná/ý. Daňový bonus môže získať len jeden z rodičov alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v domácnosti.

 • Príspevky od miest a obcí
  Niektoré mestá alebo obce vyplácajú bonusové príspevky alebo dávajú rôzne darčeky každému dieťatku, ktoré je u nich zapísané na trvalý pobyt.

8. Keď sa dieťa narodí v cudzine

Občianstvo sa dedí po rodičoch dieťaťa. Keď sú rodičia Slováci, dieťaťu automaticky prislúcha slovenské občianstvo. To však nemusia využiť a môžu si zvoliť radšej štát, v ktorom aktuálne žijú a kde mamička porodila. Dvojité občianstvo je možné v tom prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec a vtedy dieťa zdedí občianstvo po oboch rodičoch. Táto možnosť platí aj keď by bolo ich dieťa narodené na Slovensku.

 • Narodenie na Slovensku
  Keď ste rodili na Slovensku, všetko prebieha ako u ostatných novorodencov. Nesmiete zabudnúť vybaviť cestovný pas, ktorý je nutný už pri batoľatách, aby ste mohli vycestovať do zahraničia. Ten získate po vybavení rodného listu a vyplnení následného formuláru.

 • Narodenie v zahraničí
  Ak ste rodili v zahraničí a chcete, aby malo dieťa náš rodný list, musíte sa obrátiť na osobitnú matriku Ministerstva vnútra. Najskôr musíte zájsť na náš zastupiteľský úrad v dotyčnej krajine, ktorý posunie doklady o narodení dieťaťa do tejto osobitnej matriky. Prihlásiť by ste sa mohli i cez matričný úrad vášho trvalého bydliska na Slovensku, no bolo by to vzhľadom na narodenie dieťaťa obťažnejšie. Osobitná matrika vám následne vydá rodný list aj s rodným číslom. Na zastupiteľstve musíte predložiť originál rodného listu vydaný v danej krajine, jeho preklad urobený súdnym prekladateľom, vaše občianske preukazy a taktiež sobášny list. Rodný list vám bude doručený najneskôr do troch mesiacov.

Martina Harsanyiova

AKTALIZUJTE SI ÚDAJE, KTORÉ VÁM POMÔŽU ZLEPŠIŤ VAŠE ZDRAVIE

Získajte bezplatné upozornenie na preventívnu prehliadku u vášho všeobecného lekára. Aktualizujte si váš e-mail a telefón a aktivujte si službu preventívna pripomienka pre poistencov Union zdravotnej poisťovne.