Zdieľať

Čo vybaviť po pôrode

Čo vybaviť po pôrode
Poradíme vám ako vybaviť cestovný pas, rodný list, trvalý pobyt, zdravotný preukaz a ostatné potrebné doklady po pôrode pre vás a vaše dieťatko.
Čo vybaviť po pôrode

Čo treba vybaviť po pôrode

Narodenie dieťatka je obrovská radosť pre všetkých. S jeho príchodom sú však spojené aj niektoré úradné povinnosti.

 

1. Po pôrode dostanete v nemocnici tri druhy tlačív, ktoré je nutné doručiť nasledovne:

 • Správa pre pediatra
  Prvá je správa o novorodencovi, ktorá zahŕňa všetky potrebné údaje o bábätku a priebehu pôrodu. Tú je potrebné odovzdať vášmu pediatrovi, ktorý tak bude mať prvý záznam o vašom drobčekovi. Ideálne je doručiť ju čo najrýchlejšie.
 • Správa pre gynekológa
  Druhým dokladom je rovnaká správa o vašom zdravotnom stave, ktorá je určená pre vášho gynekológa. Stačí ju odovzdať pri prvej popôrodnej kontrole.

 • Hlásenie o narodení dieťaťa
  Hlásenie o narodení dieťaťa je potrebné pri vybavovaní rodného listu. Niektoré pôrodnice uľahčujú rodičom situáciu aspoň v tom, že všetky tieto správy sami odošlú na potrebné miesta a vy už dostanete len výsledné potvrdenia.
0 %
Zľava
Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

2. Rodný list a rodné číslo dieťatka

Vybavuje sa na matrike prislúchajúcej vášmu bydlisku. Úradníčke musíte okrem hlásenia o narodení dieťaťa doložiť aj váš sobášny list a občianske preukazy oboch rodičov. Tento doklad sa vydáva zvyčajne do jedného týždňa. Spolu s ním bude dieťaťu pridelené i rodné číslo. Jednu z jeho kópií musíte zaslať aj zamestnávateľovi z dôvodu vyplácania finančného príspevku.
 
 • Slobodné mamičky
  Ak je žena slobodnou matkou, poskytuje len vlastné údaje. Ak bude žiadať o priznanie otcovstva a následne súdne vymáhať alimenty, musí to uviesť už v tomto momente.

 • Rozvedené mamičky
  Ak máte dieťa po tom, ako ste sa rozviedli a neuzatvorili ďalší zväzok, je nutné doniesť súdne rozhodnutie o rozvode.

 

 • Vdovy
  Ak ste vdova, je potrebné doložiť úmrtný list zosnulého manžela.

3. Trvalý pobyt dieťatka

Keď už máte rodný list, musíte vybaviť trvalý pobyt. Musí byť identický s trvalým pobytom matky. Nahlasuje sa na mestskom alebo obecnom úrade v mieste vášho bydliska. Budete na to potrebovať originál rodného listu a váš občiansky preukaz. Nemusíte tam byť fyzicky prítomná, vybaviť trvalý pobyt môže aj váš manžel. Trvalý pobyt je potrebné nahlásiť do 3 dní od obdržania rodného listu.

4. Dieťa treba prihlásiť do zdravotnej poisťovne

Povinnosť prihlásiť dieťa do niektorej z poisťovní je do 60 dní od jeho narodenia. Dovtedy môžete lekárom ukázať vašu kartičku a dieťa bude počas tohto obdobia aj ošetrené. Formulár si musíte vyžiadať alebo vytlačiť z internetu od dotyčnej poisťovne, pre ktorú ste sa rozhodli. Po vyplnení žiadosti vám príde v stanovenej lehote kartička, ktorú budete od toho momentu používať. Viac informácií o tom, ako sa stať poistencom Union zdravotnej poisťovne, nájdete na tejto stránke.

5. Dôchodkové poistenie v sociálnej poisťovni

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie automaticky za fyzickú osobu, ktorá
má priznanú dávku materské a je zároveň povinne dôchodkovo poistená ako
zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba.
Od januára 2018 štát taktiež platí automaticky poistné za fyzické osoby, ktoré sa
riadne starajú o dieťa a majú nárok na rodičovský príspevok.
Takej skupine osôb vzniká dôchodkové poistenie automaticky, pričom Sociálna
poisťovňa oznámi vznik dôchodkového poistenia každej takejto fyzickej osobe
písomne na základe údajov z úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Taktiež zánik
poistenia oznamuje Sociálna poisťovňa.
To znamená, že matka, ktorá poberá materské alebo rodičovský príspevok, nemá
povinnosť sa na dôchodkové poistenie prihlásiť.

6. Žiadosti o ďalšie príspevky

So všetkými týmito žiadosťami je nutné obrátiť sa na príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a odovzdať tu vyplnené žiadosti spolu s priloženou kópiou rodného listu.

Pozrite si tiež, čo sme v Unione pripravili 
pre budúce mamičky a bábätká.

7. Odvodové povinnosti, bonusy a príspevky

 • Odvoz smetí
  Keď budete nahlasovať dieťa na mestskom alebo obecnom úrade kvôli trvalému pobytu, nahláste ho hneď aj ako ďalšiu osobu v bydlisku, za ktorú musíte už od tohto momentu odvádzať poplatky za odvoz smetí.

 • Poplatky k nájomnému
  Ak bývate v byte, musíte vášmu domovníkovi alebo poverenej osobe zo spoločenstva taktiež priniesť kópiu rodného listu, pretože sa vám zvyšujú niektoré poplatky, ktoré sa rátajú od počtu osôb žijúcich v domácnosti.

 • Daňový bonus
  Máte nárok na uplatnenie daňového bonusu, ktorý sa vypláca pomimo všetkých príspevkov. Podmienkou je, že musíte byť vy alebo váš partner zamestnaná/ý. Daňový bonus môže získať len jeden z rodičov alebo iná oprávnená osoba, ktorá žije s dieťaťom v domácnosti.

 • Príspevky od miest a obcí
  Niektoré mestá alebo obce vyplácajú bonusové príspevky alebo dávajú rôzne darčeky každému dieťatku, ktoré je u nich zapísané na trvalý pobyt.

8. Keď sa dieťa narodí v cudzine

Občianstvo sa dedí po rodičoch dieťaťa. Keď sú rodičia Slováci, dieťaťu automaticky prislúcha slovenské občianstvo. To však nemusia využiť a môžu si zvoliť radšej štát, v ktorom aktuálne žijú a kde mamička porodila. Dvojité občianstvo je možné v tom prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec a vtedy dieťa zdedí občianstvo po oboch rodičoch. Táto možnosť platí aj keď by bolo ich dieťa narodené na Slovensku.

 • Narodenie na Slovensku
  Keď ste rodili na Slovensku, všetko prebieha ako u ostatných novorodencov. Nesmiete zabudnúť vybaviť cestovný pas, ktorý je nutný už pri batoľatách, aby ste mohli vycestovať do zahraničia. Ten získate po vybavení rodného listu a vyplnení následného formuláru.

 • Narodenie v zahraničí
  Ak ste rodili v zahraničí a chcete, aby malo dieťa náš rodný list, musíte sa obrátiť na osobitnú matriku Ministerstva vnútra. Najskôr musíte zájsť na náš zastupiteľský úrad v dotyčnej krajine, ktorý posunie doklady o narodení dieťaťa do tejto osobitnej matriky. Prihlásiť by ste sa mohli i cez matričný úrad vášho trvalého bydliska na Slovensku, no bolo by to vzhľadom na narodenie dieťaťa obťažnejšie. Osobitná matrika vám následne vydá rodný list aj s rodným číslom. Na zastupiteľstve musíte predložiť originál rodného listu vydaný v danej krajine, jeho preklad urobený súdnym prekladateľom, vaše občianske preukazy a taktiež sobášny list. Rodný list vám bude doručený najneskôr do troch mesiacov.
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia