Zdieľať

Štrajk pracovníkov rezortu školstva

Oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov školstva, ktorí sa zúčastnia štrajku

Oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov školstva, ktorí sa zúčastnia štrajku

Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripravila na margo avizovaného štrajku zamestnancov školstva , ktorý začne dňa 26.11.2012, oznamovacie povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa  voči zdravotnej poisťovni vyplývajúce zo zákona. Počas obdobia trvania sa osoby zúčastnené štrajku nepovažujú za zamestnancov.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného zamestnanca školstva, ktorý má neplatené voľno. Zamestnávateľ oznámi  začiatok a koniec neplateného voľna prostredníctvom osobitného kódu „2Y“
Môže tak urobiť elektronicky /ak má 3 a viac zamestnancov/ alebo písomne prostredníctvom tlačiva /túto formu môže využiť iba v prípade, ak má menej ako 3 zamestnancov/ „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“.
Oznámenie zmeny platiteľa poistného za zamestnanca školstva je povinný zamestnávateľ splniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. To znamená, že ak má platiteľ poistného neplatené voľno dňa 26. novembra 2012, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 31.decenbra 2012.
Vysvetlenie na príklade
Zamestnanec má neplatené voľno dňa 26. novembra 2012
Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni:
Začiatok neplateného voľna – 2Y – dňa 26.novembra 2012
Koniec neplateného voľna – 2Y –  dňa 26.novembra 2012

Zamestnanec školstva, ktorý sa zúčastní štrajku sa v prípade ak nemá iného platiteľa poistného považuje za tzv. samoplatiteľa. Túto skutočnosť preukazuje tlačivom „Oznámenie poistenca / Platiteľa poistného“ do 8 dní od vzniku skutočnosti. Zároveň je povinný vypočítať a odviesť za obdobie samoplatiteľa poistné.

Úhrada preddavkov na poistné

Preddavok na poistné samoplatiteľa je splatný do 8 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
To znamená preddavok za mesiac november 2012 je samoplatiteľ povinný uhradiť najneskôr do 8.decembra 2012. Preddavok na jeden deň si platiteľ poistného vypočíta nasledovne:
Mesačnú výšku preddavku/počet dní v mesiaci x počet dní za aké je evidovaný ako samoplatiteľ v zdravotnej poisťovni

Upozornenie: ak evidencia samoplatiteľa trvá viac ako jeden deň, je potrebné ho vypočítať vždy podľa vzorca, ktorý je uvedený vyššie. Výsledok preddavku za jeden deň sa nenásobí počtom dní, kedy neplatené voľno trvá, to zn.:     


Príklady výpočtu preddavku na poistné za samoplatiteľa na viac dní:

mesiac november
2 dni samoplatiteľ = 47,58/ 30 x 2 = 3,17 eur
3 dni samoplatiteľ = 47,58/ 30 x 3 = 4,75 eur

mesiac december
1 deň samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 1 = 1,53 eur
2 dni samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 2 = 3,06 eur
3 dni samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 3 = 4,60 eur
 
Úhradu preddavkov na poistné je možné uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
  poštovou poukážkou
 • v hotovosti na ktoromkoľvek kontaknom mieste zdravotnej poisťovne

Bankové spojenie Union zdravotnej poisťovne, a.s.:
Štátna pokladnica – číslo účtu: 7000 256 534/8180
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare RRRRMM, napr. 201211 /november 2012/
Variabilný symbol: rodné číslo samoplatiteľa

Prosíme zamestnancov školstva, aby platby realizovali pod správnym identifikátorom, pretože ich v opačnom prípade nemôže správne identifikovať.

Povinnosť oznámenia zmeny platiteľa poistného sa nevzťahuje na tých poistencov, ktorí sú zamestnaní u iného zamestnávateľa, prípadne za nich platí poistné štát.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia