Zdieľať

Štrajk pracovníkov rezortu školstva

Oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov školstva, ktorí sa zúčastnia štrajku

Oznamovacie povinnosti pre zamestnávateľov a zamestnancov školstva, ktorí sa zúčastnia štrajku

Union zdravotná poisťovňa, a.s. pripravila na margo avizovaného štrajku zamestnancov školstva , ktorý začne dňa 26.11.2012, oznamovacie povinnosti zamestnancov a zamestnávateľa  voči zdravotnej poisťovni vyplývajúce zo zákona. Počas obdobia trvania sa osoby zúčastnené štrajku nepovažujú za zamestnancov.

Povinnosti zamestnávateľa

Zamestnávateľ je povinný zdravotnej poisťovni oznámiť zmenu platiteľa poistného zamestnanca školstva, ktorý má neplatené voľno. Zamestnávateľ oznámi  začiatok a koniec neplateného voľna prostredníctvom osobitného kódu „2Y“
Môže tak urobiť elektronicky /ak má 3 a viac zamestnancov/ alebo písomne prostredníctvom tlačiva /túto formu môže využiť iba v prípade, ak má menej ako 3 zamestnancov/ „Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie“.
Oznámenie zmeny platiteľa poistného za zamestnanca školstva je povinný zamestnávateľ splniť do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom došlo k zmene platiteľa poistného. To znamená, že ak má platiteľ poistného neplatené voľno dňa 26. novembra 2012, zamestnávateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť zdravotnej poisťovni najneskôr do 31.decenbra 2012.
Vysvetlenie na príklade
Zamestnanec má neplatené voľno dňa 26. novembra 2012
Zamestnávateľ oznámi zdravotnej poisťovni:
Začiatok neplateného voľna – 2Y – dňa 26.novembra 2012
Koniec neplateného voľna – 2Y –  dňa 26.novembra 2012

Zamestnanec školstva, ktorý sa zúčastní štrajku sa v prípade ak nemá iného platiteľa poistného považuje za tzv. samoplatiteľa. Túto skutočnosť preukazuje tlačivom „Oznámenie poistenca / Platiteľa poistného“ do 8 dní od vzniku skutočnosti. Zároveň je povinný vypočítať a odviesť za obdobie samoplatiteľa poistné.

Úhrada preddavkov na poistné

Preddavok na poistné samoplatiteľa je splatný do 8 dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
To znamená preddavok za mesiac november 2012 je samoplatiteľ povinný uhradiť najneskôr do 8.decembra 2012. Preddavok na jeden deň si platiteľ poistného vypočíta nasledovne:
Mesačnú výšku preddavku/počet dní v mesiaci x počet dní za aké je evidovaný ako samoplatiteľ v zdravotnej poisťovni

Upozornenie: ak evidencia samoplatiteľa trvá viac ako jeden deň, je potrebné ho vypočítať vždy podľa vzorca, ktorý je uvedený vyššie. Výsledok preddavku za jeden deň sa nenásobí počtom dní, kedy neplatené voľno trvá, to zn.:     


Príklady výpočtu preddavku na poistné za samoplatiteľa na viac dní:

mesiac november
2 dni samoplatiteľ = 47,58/ 30 x 2 = 3,17 eur
3 dni samoplatiteľ = 47,58/ 30 x 3 = 4,75 eur

mesiac december
1 deň samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 1 = 1,53 eur
2 dni samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 2 = 3,06 eur
3 dni samoplatiteľ = 47,58/ 31 x 3 = 4,60 eur
 
Úhradu preddavkov na poistné je možné uhradiť:

 • bezhotovostným prevodom z účtu platiteľa poistného
  poštovou poukážkou
 • v hotovosti na ktoromkoľvek kontaknom mieste zdravotnej poisťovne

Bankové spojenie Union zdravotnej poisťovne, a.s.:
Štátna pokladnica – číslo účtu: 7000 256 534/8180
Konštantný symbol: 3558
Špecifický symbol v tvare RRRRMM, napr. 201211 /november 2012/
Variabilný symbol: rodné číslo samoplatiteľa

Prosíme zamestnancov školstva, aby platby realizovali pod správnym identifikátorom, pretože ich v opačnom prípade nemôže správne identifikovať.

Povinnosť oznámenia zmeny platiteľa poistného sa nevzťahuje na tých poistencov, ktorí sú zamestnaní u iného zamestnávateľa, prípadne za nich platí poistné štát.

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.