Zdieľať

Stanovisko spoločnosti Achmea k rozhodnutiu vlády vytvoriť jednu zdravotnú poisťovňu

Stanovisko spoločnosti Achmea_jedna ZP
Achmea, ako 100 %-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s. (UZP), chce potvrdiť svoj dlhodobý záujem o slovenský trh v súlade so svojou stratégiou - stratégiou poisťovne, ktorá má uznávané know-how v oblasti zdravotného poistenia.
Stanovisko spoločnosti Achmea_jedna ZP

Spoločnosť Achmea, 100 %-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s.,  sa dozvedel o  rozhodnutí vlády SR zo dňa 25. júla 2012 zaviesť unitárny systém verejného zdravotného poistenia v Slovenskej republike. Achmea vyjadruje poľutovanie nad týmto  rozhodnutím, o to viac, že o svojom postoji informovala vládu ešte pred jej dnešným rozhodnutím. V súčasnosti Achmea dôsledne analyzuje rozhodnutie vlády. 

Spoločnosť Achmea potvrdzuje svoj nezmenený postoj na tému poskytovania verejného zdravotného poistenia.

Achmea, ako 100 %-ný akcionár Union zdravotnej poisťovne, a. s. (UZP), chce potvrdiť svoj dlhodobý záujem o slovensky trh v súlade so svojou stratégiou – stratégiou poisťovne, ktorá má uznávané know-how v oblasti zdravotného poistenia.

 

Naďalej chceme podporovať rozvoj našej slovenskej spoločnosti UZP a nemáme záujem ani o predaj spoločnosti a ani o predaj jej portfólia poistencov. Ak to bude potrebné, Achmea podnikne potrebné kroky, aby ochránila obchodné záujmy UZP.

Achmea bola vždy pripravená podporiť slovenskú vládu pri jej reformných krokoch verejného zdravotného systému svojim know-how a skúsenosťami a napomôcť jej prostredníctvom kontaktov na holandských odborníkov zdravotného poistenia.

 

Achmea je najväčšia zdravotná poisťovňa v Holandsku a poskytuje služby viac ako 5,2 miliónom zákazníkov. Achmea nie je kótovaná na žiadnej burze a má silné korene v princípoch poistnej vzájomnosti. Achmea vždy preferovala dlhodobú kontinuitu a služby svojim zákazníkom nad krátkodobým vyberaním zisku. Achmea je zároveň odhodlaná rozširovať svoje medzinárodné aktivity. V Holandsku je Achmea široko uznávaná pre vysokú efektívnosť, ktorou vykonáva zdravotné poistenie. 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia