Zdieľať

Prihlásenie do zdravotnej poisťovne: Čo treba vedieť, keď sa vraciate na Slovensko

prihlasenie do zdravotnej poistovne po navrate zo zahranicia

Pracovali a žili ste v zahraničí? Platili ste si tam aj zdravotné poistenie? Teraz sa však situácia zmenila a plánujete návrat na Slovensko? V týchto náročných týždňoch mnohí zvažujú návrat do rodnej krajiny, ktorá nám predsa len dáva istý pocit bezpečia.

prihlasenie do zdravotnej poistovne po navrate zo zahranicia

Pracovali a žili ste v zahraničí? Platili ste si tam aj zdravotné poistenie? Teraz sa však situácia zmenila a plánujete návrat na Slovensko? 

V týchto náročných týždňoch mnohí zvažujú návrat do rodnej krajiny, ktorá nám predsa len dáva istý pocit bezpečia. 

Ďalší zase stratili v cudzine prácu – práve kvôli koronavírusu. S tým sú spojené aj určité „vybavovačky.“

Viete, aká povinnosť vás čaká voči zdravotnej poisťovni?

Do koľkých dní sa musíte prihlásiť v zdravotnej poisťovni?

Aké doklady budete potrebovať?

Zdravotné poistenie na Slovensku, ak prichádzate zo zahraničia

Ak na Slovensku plánujete zostať nielen na dovolenku, ale chcete tu žiť a bývať ako bežný občan, resp. zamestnať sa, čaká vás niekoľko vybavovačiek. V prvom rade – nezabudnite na prihlásenie do zdravotnej poisťovne. 

Na Slovensku je zdravotné poistenie povinné pre všetkých občanov, ako aj pre cudzincov, ktorí tu pracujú, podnikajú, prípadne tu požiadali o azyl. 

Výhodou je, že návrat zo zahraničia môžete nahlásiť zdravotnej poisťovni aj online. Rovnakou cestou pošlete prihlášku. V čase koronavírusu je to ideálny postup.

Kedy vám vzniká povinné zdravotné poistenie na území SR?

Ak ste v členskom štáte EÚ ukončili (alebo v tretej krajine) zamestnanecký pomer, samostatnú zárobkovú činnosť (SZČO), alebo dlhodobý pobyt. Takisto vtedy, ak ste prestali spĺňať podmienky pre nezaopatreného rodinného príslušníka (NRP).  

Ktoré krajiny patria medzi členské štáty ÉU:

 • Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko.

 • Štáty Európskeho hospodárskeho priestoru: Nórsko, Lichtenštajnsko, Island.

 • Švajčiarska konfederácia. 

A čo sú to „tretie krajiny“? Sú to všetky ostatné štáty, ktoré nenájdete v zozname.

 

Dokedy musíte podať prihlášku v zdravotnej poisťovni?

Zmenu situácie, teda návrat na Slovensko, ste povinní oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní. Do tohto termínu zašlite prihlášku do zvolenej zdravotnej poisťovni, vrátane potrebných dokladov. A ktoré sú to? 

Všetko závisí od toho, či ste boli v zahraničí ako zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba, alebo ste prestali spĺňať podmienky pre nezaopatrených rodinných príslušníkov.

Boli ste zamestnaní?

V prvom rade – predložte doklad o zániku zamestnania v zahraničí, s jasne vyznačeným dátumom. K tomu priložte doklad o zániku zdravotného poistenia v inom štáte (buď v rámci EÚ, alebo mimo nej).

Pôsobili ste v zahraničí ako SZČO?

Predložte doklad, ktorý potvrdzuje dátum zániku samostatnej zárobkovej činnosti v cudzine. Ak ste pracovali mimo EÚ, predložte doklad o zániku zdravotného poistenia v „treťom štáte“. 

Prestali ste spĺňať podmienky pre nezaopatrených rodinných príslušníkov?

V prvom rade predložte rodný alebo sobášny list. Ďalej si pripravte doklad, ktorý preukazuje nezaopatrenosť, a potom aj doklad o zániku zdravotného poistenia nositeľa, resp. nezaopatreného rodinného príslušníka v inom členskom štáte EÚ (alebo mimo EÚ). 

Kto je považovaný za nezaopatreného rodinného príslušníka:

 • nezaopatrené dieťa,

 • manžel alebo manželka, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku,

 • manžel alebo manželka, ktorá sa osobne, celodenne a riadne stará o dieťa vo veku do 6 rokov,

 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, je vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie, a nepoberá dávku v nezamestnanosti,

 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť, a ktorá dosiahla dôchodkový vek a nevznikol jej nárok na dôchodok,

 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je invalidná, a nevznikol jej nárok na invalidný dôchodok,

 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je samoplatiteľom,

 • manžel alebo manželka, ktorá nevykonáva zárobkovú činnosť a je nezaopatreným dieťaťom.

Aké doklady zdravotné poisťovne akceptujú? 

Zamestnanci

Pracovná zmluva (s dátumom ukončenia pracovného pomeru), dohoda o skončení pracovného pomeru, výpoveď (potvrdená zamestnávateľom). Ďalšie: všetky potvrdenia od zamestnávateľa, zápočtový list, výplatná páska, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

SZČO

Potvrdenie o ukončení SZČ, doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia. Ďalšie: formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď.), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

Bydlisko v inom členskom štáte

Doklad o odvodoch do systému sociálneho zabezpečenia, formulár, resp. prenosné dokumenty, ktoré potvrdzujú zdravotné poistenie v členskom štáte (E104, E108 atď.), iné potvrdenia o zdravotnom poistení (vydané zdravotnou poisťovňou).

Využite online pobočku Union ZP!

Všetky povinnosti po návrate zo zahraničia voči zdravotným poisťovniam si  vybavíte klasicky na kontaktných miestach. S Union ZP však môžete komunikovať aj elektronicky. Využijete preto služby pohodlnej Online pobočky Union Zdravotnej poisťovne.

Od 5. marca 2020 už môžete prihlášku do Union ZP podpísať aj elektronicky. Potrebujete na to aktivovaný občiansky preukaz s elektronickým kontaktným čipom – takzvanú elektronickú identifikačnú kartu (eID klient). 

Online prihlášku nájdete tu: Online prihláška do zdravotnej poisťovne

Informácie ohľadom elektronického podpisu nájdete tu: Online prihláška s elektornickým podpisom

Odbornú kontrolu zabezpečila MUDr. Jana Straková, praktická lekárka pre dospelých s atestáciou z endokrinológie, členka výboru Slovenskej spoločnosti všeobecného praktického lekárstva

Autor: Sabína Zavarská

Zdroj: union.sk 

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia