Zdieľať

Dôležité informácie pre cestovateľov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Dôležité odporúčania pre cestovateľov v súvislosti so súčasnou situáciou šírenia koronavírusu vo svete.

Aktualizované: 2.7.2020

Odporúčania pred cestou do zahraničia

Odporúčame klientom v prvom rade sledovať najnovšie oznamy a upozornenia pred cestovaním, zverejnené na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky (MZVaEZ SR), ktoré zahŕňajú aktuálne varovania, odporúčania a podmienky pre vstup do jednotlivých krajín. Tieto informácie sú každodenne aktualizované https://www.mzv.sk/cestovanie/covid19/obmedzenia-na-hraniciach.

V krajinách, ktoré sú na stránke vymenované ako „Zdravotne bezpečné krajiny“, je ochorenie COVID-19 kryté.  

Poistenie liečebných nákladov počas pobytu v zahraničí 

Ak poistený v krajinách, ktoré MZVaEZ SR označilo ako bezpečné, ochorie na COVID-19, má v zmysle príslušných poistných podmienok cestovného poistenia a v súlade s podmienkami dojednanými v poistnej zmluve, liečebné náklady v dôsledku ochorenia kryté. Ide spravidla o náklady na ambulantné ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu a ošetrenie počas hospitalizácie, pripadne i repatriáciu späť do Slovenskej republiky.

Na aké prípady sa cestovné poistenie nevzťahuje

Cestovné poistenie sa nevzťahuje na prípady, kedy poistná udalosť mohla byť predvídaná, očakávaná alebo už bola známa v dobe uzatvorenia poistnej zmluvy. Do tejto kategórie spadajú i krajiny, kde bola aktuálna epidemiologická situácia Ministerstvom zahraničných vecí európskych záležitostí Slovenskej republiky vyhodnotená ako vysoko riziková, a teda s vysokou pravdepodobnosťou možnej nákazy koronavírusom. Ide o krajiny, ktoré nie sú zaradené do kategórie „Zdravotne bezpečné krajiny“. Ak klient do takto zaradenej krajiny vycestuje, cestovné poistenie sa na ochorenie COVID-19 nevzťahuje.

Karanténa v zahraničí

Karanténa a náklady s ňou spojené (ubytovanie, stravovanie) sa nepovažujú za náklady na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, a teda nie sú poistením liečebných nákladov kryté. Cestovné poistenie sa tiež nevzťahuje na náklady náhradnej dopravy späť do vlasti po uviaznutí v karanténe.    

Poistenie storna zájazdu / storna objednanej služby

Z poistenia storna zájazdu / storna objednanej služby nevzniká nárok na poistné plnenie, a to ani v prípade, ak MZVaEZ SR zverejní oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať do oblastí postihnutých koronavírusom.

V súlade s platnými poistnými podmienkami cestovného poistenia by takýto nárok vznikol iba v prípade, ak by takéto oficiálne stanovisko s odporúčaním necestovať MZVaEZ SR zverejnilo v súvislosti so živelnou udalosťou, vojnou, občianskymi nepokojmi alebo terorizmom.

Ochorenie COVID-19 je dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / storna objednaj služby. Karanténa (bez lekárom potvrdenej diagnózy nákazy COVIDom-19) dôvodom pre uplatnenie storna zájazdu / objednanej služby nie je.

Asistenčná služba je oporou

Asistenčná služba je klientom k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni. V prípade nečakanej udalosti v zahraničí ju odporúčame kontaktovať. Klientom poradí, ako majú postupovať a na čo majú v danej situácii nárok.

Správa na stiahnutie tu (PDF)

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia