Zdieľať

Dlh na poistnom: Kedy riskujete, že vás lekár neošetrí?

Dlh na poistnom kedy vas lekar neosetri

Stalo sa vám, že ste zabudli zaplatiť odvody na zdravotné poistenie? Alebo ich neuhradil váš zamestnávateľ? Potom sa veľmi ľahko dostanete do situácie, že vás lekár odmietne ošetriť.

Dlh na poistnom kedy vas lekar neosetri

Stalo sa vám, že ste zabudli zaplatiť odvody na zdravotné poistenie? Alebo ich neuhradil váš zamestnávateľ? Potom sa veľmi ľahko dostanete do situácie, že vás lekár odmietne ošetriť. 

V akých prípadoch ošetria aj dlžníka? A kedy už strácate nárok na ošetrenie? 

Kedy sa stávame dlžníkmi na zdravotnom poistení?

Je zoznam dlžníkov smerodajný?

Ako sa zbavíme dlhu na poistnom?

Kedy nám poisťovňa odpustí úroky? 

Sme povinní platiť zdravotné poistenie?

Pravidelné mesačné odvody do zdravotnej poisťovne nie sú dobrovoľnými platbami za niečo „nad rámec“. Ide o zákonnú povinnosť pre všetkých pracujúcich dospelých. 

Ak zdravotné poistenie riadne neplatíme, vytvárame si dlh, až nakoniec vznikne stav, že nás žiaden lekár, s výnimkou neodkladnej starostlivosti, neošetrí. 

Dlhy na poistnom v mnohých prípadoch vyrastú do závratnej sumy. Preto riešme problémy včas a komunikujme s poisťovňou.

Ako sa platí zdravotné poistenie? 

Platenie poistného hradíme vždy spätne. Teda – za január zaplatíme vo februári, za august v septembri, a za december potom v januári nasledujúceho roku.

Každá poisťovňa zverejňuje na svojom webe spôsob platenia poistného, aj čísla účtov, na ktoré príslušnú sumu každý mesiac prevedieme.

Poisťovne rozdeľujú klientov do 4 základných kategórií:

1. Zamestnanci 

Odvody do zdravotnej poisťovne za vás hradí zamestnávateľ. Preddavok na poistné sa vypočíta z vášho príjmu podľa platnej sadzby.

2. SZČO (samostatne zárobkovo činné osoby) 

O 1. januára 2020 je minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, teda zo sumy 1 013 EUR. Minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je v roku 2020 suma 506,50 EUR. 

Minimálna výška preddavku je 70,91 EUR. Upravené odvody majú SZČO so zdravotným postihnutím, príp. SZČO, ktoré sú zároveň zamestnancami alebo poistencami štátu.

3. Samoplatitelia

O 1. januára 2020 je minimálny vymeriavací základ vo výške 50 % z priemernej mesačnej mzdy z roku 2018, teda zo sumy 1 013 EUR. Minimálnym vymeriavacím základom pre SZČO je v roku 2020 suma 506,50 EUR.

Viete, aký je rozdiel medzi samoplatiteľom a samostatne zárobkovo činnou osobou? Samoplatiteľ je dobrovoľne nezamestnaná osoba, čo nie je to isté ako nezamestnaná osoba.

4. Poistenci štátu 

Špeciálnou kategóriou sú poistenci štátu. Patria sem deti do 18. rokov, denní študenti vysokých škôl (avšak len do veku 30 rokov), poberatelia dôchodkov (okrem vdovského, vdoveckého, sirotského a pod.), ale tiež:

 • rodič chorého dieťaťa – počas OČR (ošetrovania člena rodiny),

 • osoba, ktorá sa celodenne stará o dieťa do 6 rokov, 

 • osoba, ktorá sa celodenne stará o osobu s ťažkým zdravotným postihnutím,

 • nezamestnaní, ktorí sú evidovaní na úrade práce,

 • odsúdení alebo väzobne stíhaní,

 • ďalšie osoby. 

Upozornenie: Vymeriavací zámer nie je pevný

Nezabúdajte na to, že minimálny vymeriavací základ sa každoročne mení. Aktuálne informácie sledujte hlavne vtedy, ak patríte do kategórie SZČO alebo samoplatiteľ. 

Dlh na poistnom: Kedy sa stanete dlžníkom?

Ak zdravotná poisťovňa voči vám (ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov) eviduje splatnú pohľadávku, na celkovú sumu vyššiu ako 100 EUR. Dlh môže vzniknúť:

 • na preddavku poistného – po lehote splatnosti, najmenej za 3 mesiace,

 • na nedoplatku alebo poistnom, ktoré ste boli povinní uhradiť odo dňa vzniku verejného zdravotného poistenia, do dňa potvrdenia prihlášky zdravotnou poisťovňou.

Zdravotné poisťovne sú podľa § 25 ods. 1 písm. f) bod 2. zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení povinné uverejňovať (na svojej webstránke) zoznamy dlžníkov vždy k 20. dňu v kalendárnom mesiaci.

Ako podať námietku voči dlhu?

Prehľadne spracovaný zoznam dlžníkov má Union Zdravotná poisťovňa. Na podstránke  Dlžníci na poistnom nájdete vždy aktuálne informácie. Uvideli ste sa tam?

Dlžník na poistnom môže priamo cez stránku podať námietku voči zaradeniu do zoznamu. Samozrejme, námietku môžete podať aj osobne, poštou, či mailom. 

Zdravotná poisťovňa je zo zákona povinná preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k nej do 5 pracovných dní. Ak je námietka opodstatnená, budete zo zoznamu dlžníkov vyradení.

Nenašli ste sa v zozname, no viete o svojom dlhu?

Aj keď nie ste v zozname dlžníkov, nemusí to znamenať, že nemáte žiadne pohľadávky. Union ZP vysvetľuje svojim klientom, že údaje v zozname majú len informatívny charakter. Z tohto dôvodu: 

 • zoznam nie je použiteľný na právne účely,

 • zoznam neslúži ako oficiálny doklad, potvrdzujúci stav pohľadávok.

,,Mám dlh v zdravotnej poisťovni.”Čo mám robiť?

Ak ste už zaradení medzi dlžníkov, zbavte sa dlhu čo najskôr. Iba tak máte nárok na plnohodnotnú zdravotnú starostlivosť (dlžníkom poskytujú iba nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť). 

Ak nemôžete uhradiť celú dlžnú sumu, dohodnite sa s poisťovňou na splátkovom kalendári

Pozor na pokutu od ÚDZS SR!

Viete o tom, že dlžná suma nie je všetko? Za neplatenie zdravotného poistenia ľahko dostanete pokutu od Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Pohybuje sa až do výšky 3 319 EUR. 

Zdravotná poisťovňa vám pokutu udeliť nemôže, ale dlh bude vymáhať všetkými legálnymi spôsobmi – počnúc upomienkami a končiac exekúciou. Výška dlhu tak každým dňom narastá. 

Čo je neodkladná zdravotná starostlivosť?

Sú to situácie, keď je človek vo vážnom ohrození života, zdravia, prípadne sú ohrození ľudia v jeho okolí. Zaraďujeme sem napríklad: 

 • náhle a výrazné zhoršenie zdravotného stavu, 

 • náhla prudká bolesť, 

 • pôrod, 

 • nebezpečné zmeny správania,

 • dlžník je zdrojom rýchlo sa šíriacej a život ohrozujúcej nákazy.  

Kedy vám poskytnú plnohodnotnú starostlivosť, hoci dlhujete na poistnom?

V niektorých prípadoch poisťovne poskytujú zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu aj dlžníkom. Ide hlavne o tieto 3 situácie.

1. Ak sa dlžníkom stal zamestnanec, za ktorého zdravotné poistenie neplatil jeho zamestnávateľ (dlh sme si nezavinili sami, vôbec o ňom nemuseli vedieť). 

2. Ak sa dlžník so zdravotnou poisťovňou riadne dohodol na splátkach.

3. Ak zdravotná poisťovňa už vymáha dlh v exekučnom konaní, poistenec ho však uhrádza formou splátok a túto skutočnosť oznámil zdravotnej poisťovni.

Upozornenie:

Ak ste dlžníkom UNION zdravotnej poisťovne, no máte podozrenie na koronavírus, prípadne vám už potvrdili COVID-19, dostanete nevyhnutnú starostlivosť. Situáciu však nezneužívajte, snažte sa o dohodu s poisťovňou ohľadom splatenia dlhu.

Autor: Sabína Zavarská

Odbornú kontrolu zabezpečila JUDr. Lenka Katríková, LL.M., advokátka z advokátskej kancelárie Stentors (www.stentors.eu).

Zdroj: union.sk

Martina Harsanyiova

VYHRAJTE iPHONE 14 A 115 ĎALŠÍCH CIEN

Aktualizujte si svoje kontaktné údaje a potvrďte marketingový súhlas. Ste v hre o:

 • iPhone 14;
 • dovolenové poukážky v hodnote 285 eur;
 • 20 eur do kníkupectva Martinus. 

Naše ambície v oblasti vedenia spoločnosti

Vykonávať naše podnikanie v transparentným a udržateľným spôsobom

 • Udržateľné investície a obchodné operácie.
 • Voľba obchodných partnerov, ktorí tiež kladú dôraz na udržateľnosť.
 • Prevádzkovať naše podnikanie transparentným a udržateľným spôsobom.
 • Chrániť informácie a dáta našich klientov a partnerov pred ich zneužitím tým, že zabezpečujeme bezpečnosť našich digitálnych riešení a služieb.
 • Budovať otvorenú, inovatívnu a etickú korporátnu kultúru.
 • Prevencia a odhaľovanie korupcie a úplatkárstva prostredníctvom školeného interného tímu.
 • Vyžadovanie tohto prístupu aj od partnerov formou zmluvných dojednaní.