Zdieľať

Ako sa vysporiadať so špeciálnym režimom kontaktných miest?

specialny rezim kontaktnych miest

Vzhľadom na špeciálny režim našich pobočiek, vám prinášame inštrukcie, ako vyriešiť najčastejšie úkony na kontaktných miestach online bez potreby ich návštevy.

specialny rezim kontaktnych miest

 

Platby poistného

Bežne: Na kontaktných miestach mohli poistenci uhradiť poistné v hotovosti alebo platobnou kartou.

Teraz: Platby a poistné môžete uskutočniť z pohodlia domova prostredníctvom internetbankingu. V krajnom prípade máte možnosť poistné uhradiť  poštovou poukážkou na pobočkách Slovenskej pošty, ktorá však pracuje v obmedzenom režime. Všetky informácie týkajúce sa platieb poistného nájdete tu: www.union.sk/platitelia-bankove-spojenie.

Prihlášky do Union zdravotnej poisťovne

Bežne: Prihlášky na vznik verejného zdravotného poistenia (narodenie dieťaťa alebo príchod zo zahraničia), ale aj na zmenu zdravotnej poisťovne mohli poistenci vypísať a podať osobne na kontaktnom mieste.

Teraz: Poistenci v nariadenej domácej alebo štátnej karanténe môžu prihlášku podať elektronicky prostredníctvom našej Online prihlášky a následne si zvoliť možnosť doručenia podpísaného tlačiva prihlášky poštou alebo kuriérom.

Dôležité: Prihlášku na vznik verejného zdravotného poistenia môžete do Union zdravotnej poisťovne podať aj elektronicky bez potreby fyzického podpisu. Podmienky a postup pre podanie takejto prihlášky nájdete tu: www.union.sk/podanie-prihlasky-bez-podpisu.

Naďalej platí, že prihláška na zmenu zdravotnej poisťovne musí obsahovať vlastnoručný podpis poistenca, jeho zákonného zástupcu alebo splnomocnenej osoby. Ostatní poistenci, ktorí nie sú v nariadenej karanténe, podávajú prihlášku na vznik zdravotného poistenia s povinnosťou prihlášku vlastnoručne podpísať.

Potvrdenia pre neregistrovaných platiteľov

Bežne: Na kontaktných miestach sa vydávali potvrdenia pre neregistrovaných platiteľov na účely verejného obstarávania, prípadne na iné účely.

Teraz: Platiteľ poistného, ktorý nie je v našej zdravotnej poisťovni registrovaný, si môže potvrdenie o tejto skutočnosti jednoducho sám vygenerovať tu: https://portal.unionzp.sk/onlinepobocka/pub/ziadost/pla/potvrdenie.

Mesačné výkazy zamestnávateľov

Bežne: Zamestnávatelia, ktorí majú menej ako troch zamestnancov, mohli na predpísanom tlačive podávať mesačné výkazy za svojich zamestnancov alebo oznámenia zamestnávateľa osobne na kontaktných miestach.

Teraz: Aj títo zamestnávatelia, napriek tomu že im to zákon neprikazuje, môžu využívať naše elektronické služby a zasielať tak mesačné výkazy alebo oznámenia zamestnávateľa pohodlne a rýchlo prostredníctvom našej Online pobočky. Stačí sa jednoducho registrovať tu: https://portal.unionzp.sk/ehipweb/pub/registracia/platitel a scan podpísanej Zmluvy o využívaní elektronických služieb zaslať na ovp-onlinepobocka@union.sk. Následne im budú doručené prístupové údaje, vďaka ktorým môžu využívať okrem iného aj tieto výhody našej Online pobočky: https://www.union.sk/online-pobocka.

 
0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia