Zdieľať

4 otázky o Union zdravotnej poisťovni, na ktoré sa často pýtate (október)

4 otazky o union zdravotnej poistovni (oktober)

Tento mesiac Vám odpovieme na 4 otázky týkajúce sa týchto tém: príspevok na zuby, zmena zdravotnej poisťovne, zoznam dlžníkov.

4 otazky o union zdravotnej poistovni (oktober)

 

Je možné využiť príspevok na zuby aj jednorázovo? 

Áno, príspevok 100 EUR na zuby môžete využiť po častiach, ale aj jednorázovo v sume 100 EUR ročne. 

O príspevok môžete požiadať až 90 dní po vyšetrení a je možné ho využiť na ošetrenie u zubára a dentálnu hygienu.

 

Je potrebné sa po zmene zdravotnej poisťovne odhlásiť zo súčasnej poisťovne?

V prípade, ak zmeníte zdravotnú poisťovňu, nie je potrebné sa zo súčasnej zdravotnej poisťovne odhlasovať a rovnako tak ani vracať preukaz poistenca do pôvodnej poisťovne.

Vašou jedinou povinnosťou je oznámiť zmenu zdravotnej poisťovne vášmu zamestnávateľovi najneskôr do 8. januára 2020. 

Je možné zmeniť poisťovňu pre viac osôb naraz?

Online prihláška Union zdravotnej poisťovne ponúka možnosť, vďaka ktorej je možné spraviť zmenu zdravotnej poisťovne alebo vznik zdravotného poistenia (napr. návrat zo zahraničia, narodenie dieťaťa) pre viac osôb naraz.

Pre zmenu zdravotnej poisťovne od nového roka je potrebné, aby prihlášku poistenec alebo jeho zákonný zástupca podpísal a doručil k nám do 30.9. aktuálneho roka.

Pri akej výške dlhu budem zaradený do zoznamu dlžníkov? 

Za dlžníka sa považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému evidujeme pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 eur na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace alebo nedoplatku alebo poistnom, ktoré bol povinný uhradiť.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia