Zdieľať

Union zdravotná poisťovňa opäť zvyšuje dostupnosť vyšetrení magnetickou rezonanciou

Union zdravotná poisťovňa len v priebehu posledného polroka rozšírila zmluvnú sieť o ďalšie tri nové pracoviská magnetickej rezonancie, čím neustále zlepšuje dostupnosť MR diagnostiky pre svojich poistencov.

 

Union zdravotná poisťovňa len v priebehu posledného polroka rozšírila zmluvnú sieť o ďalšie tri nové pracoviská magnetickej rezonancie, čím neustále zlepšuje dostupnosť MR diagnostiky pre svojich poistencov.

Od začiatku februára môžu poistenci Union zdravotnej poisťovne absolvovať vyšetrenia magnetickou rezonanciou (MR) aj v zariadení ZDRAVOMAK v Banskej Bystrici.

Okrem tohto zariadenia sú poistencom po novom k dispozícii už aj MR pracoviská v Lučenci a v Topoľčanoch.

Celkovo má Union zdravotná poisťovňa zazmluvnených až 53 MR pracovísk po celej Slovenskej republike.

„Chceme našim poistencom takýmto spôsobom zabezpečiť čo najkratšie čakacie lehoty na tento typ vyšetrenia. Okrem toho, že podľa potrieb našich poistencov rozširujeme sieť MR pracovísk, tak aj pravidelne monitorujeme čakacie doby u našich zmluvných partnerov. Podľa zistení z terénu následne upravujeme zmluvné podmienky tak, aby bola našim poistencom v každom kraji zabezpečená dostupnosť MR vyšetrení od dvoch do maximálne dvadsaťjeden dní,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Union zdravotná poisťovňa je plná výhod

Union zdravotná poisťovňa má zo všetkých zdravotných poisťovní stále najkratšie čakacie doby na magnetickú rezonanciu. Je samozrejme potrebné, aby poistenci mali pred podstúpením vyšetrenia vystavenú žiadanku od svojho ošetrujúceho lekára.

Pre našich poistencov poskytujeme navyše benefit SMS s prístupovým kódom zdrama na portál www.eradiologia.sk, kde si pacienti môžu pozrieť snímky zo svojich vyšetrení MR, CT, RTG a USG.

V roku 2018 Union zdravotná poisťovňa preplatila viac ako 25 000 MR vyšetrení v celkovej úhrade za takmer 3,6 milióna eur a eviduje tak 2 % medziročný nárast ich počtu.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia