Zdieľať

Union podporuje psychomotorické vyšetrenia detí u pediatrov a detských neurológov

V živote každého človeka je psychomotorický vývoj jedným z najdôležitejších procesov. Preto je nevyhnutné mu venovať veľkú rodičovskú pozornosť. Každé dieťa je však iné. Kým jedno môže vo vývoji rýchlo napredovať, iné môže naopak zaostávať. Nie je vhodné dieťaťu vnucovať spôsoby, na ktoré nemá dostatočne vyvinutú motoriku a zmysly.

 

V živote každého človeka je psychomotorický vývoj jedným z najdôležitejších procesov. Preto je nevyhnutné mu venovať veľkú rodičovskú pozornosť. Každé dieťa je však iné. Kým jedno môže vo vývoji rýchlo napredovať, iné môže naopak zaostávať. Nie je vhodné dieťaťu vnucovať spôsoby, na ktoré nemá dostatočne vyvinutú motoriku a zmysly.

Od prvého kroku až po prvé slová

Vyšetrenie psychomotorického vývinu u detí je preto dôležitou súčasťou preventívnych prehliadok, ktoré postupne robia primárni pediatri do 3. roku veku dieťaťa. Týmto vyšetrením sa hodnotí hrubá  a  jemná motorika dieťaťa, jeho reč a podobne. Umožňuje napríklad aj hodnotenie vývinového stupňa a je podkladom na zisťovanie dosahovanej úrovne vývinu, ako aj na včasné odhaľovanie odchýlok vo vývine dieťaťa. Takéto vyšetrenie si lekár môže vykázať v zdravotnej poisťovni len pri prvej preventívnej prehliadke.

„V Union zdravotnej poisťovni sme vždy kládli dôraz na prevenciu a preto od 1. októbra nad rámec katalógového štandardu a extra platbou ohodnocujeme vyšetrenie psychomotorického vývinu aj pri druhej, tretej a štvrtej preventívnej prehliadke u detí. Týmto finančne podporujeme primárnych pediatrov okrem doterajších, aj dodatočnými platbami s cieľom zlepšiť starostlivosť o našich detských poistencov,“ povedala Elena Májeková, členka predstavenstva Union zdravotnej poisťovne.

Union podporuje všeobecných lekárov pre deti a dorast

V priebehu tohto štvrťroka Union zdravotná poisťovňa pristupuje k ďalšiemu navyšovaniu úhrad pre primárnych pediatrov aj v iných oblastiach poskytovania zdravotnej starostlivosti. Union zdravotná poisťovňa bude tiež zavedením nového ukazovateľa „Dostupnosť“ osobitne finančne podporovať všeobecných lekárov pre deti dorast pri väčšej vyťaženosti detskými poistencami.

Union zdravotná poisťovňa uhrádza už od 1. júla viaceré výkony súvisiace s vyšetreniami psychomotorického vývinu dokonca aj u detských neurológov. Union je zároveň jediná zdravotná poisťovňa, ktorá u primárnych pediatrov hradí extra platbou aj otoskopické vyšetrenie uší. „Týmito krokmi podporujeme prevenciu u detí, ďalšie rozšírenie kompetencií pediatrov a v neposlednom rade zlepšujeme dostupnosť zdravotnej starostlivosti aj v prospech našich malých poistencov, ktorí okrem toho majú k dispozícii i veľa ďalších zaujímavých benefitov,“ doplnila Elena Májeková.

Tlačová správa
Union zdravotná poisťovňa

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Súťaž o sonické zubné kefky
Philips Sonicare

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.

 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia