Zdieľať

Nové informácie o úpadku CK PARTNER ALIVIA, s.r.o.

Oznámenie o úpadku CK PARTNER ALIVIA, s. r. o., so sídlom Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00, Česká republika.

 

Union poisťovňa, a. s., si vás dovoľuje informovať, že práve uplynul jeden mesiac odo dňa, keď CK PARTNER ALIVIA, s. r. o., so sídlom Praha 1 – Nové Město, Hybernská 1009/24, PSČ 110 00 (ďalej len CK), oznámila na svojej webstránke, že od 2.5.2013 ukončuje svoju činnosť a vstupuje do likvidácie.

V zmysle platnej poistnej zmluvy, sa Union poisťovňa, a. s., snažila overiť si pravdivosť tejto informácie priamo u posledného konateľa CK p. Jilemnického, resp. likvidátora p. Houdka a  auditom zistiť skutkový stav účtovnej evidencie CK. Zástupcovia CK však opakovane odmietli a odmietajú predložiť požadované dokumenty. Situácia, ktorá v CK nastala, je z nášho pohľadu nepochopiteľná, vzhľadom na to, že ekonomická situácia v CK bola veľmi dobrá, čo deklaroval aj zástupca CK na rokovaní začiatkom februára 2013. Do dňa 02.05.2013, keď CK pre nás z nepochopiteľných dôvodov vstúpila do likvidácie, CK predala zájazdy v takom objeme, ktorý odrážal nadštandardne dobrý vývoj  predaja.

Na to, aby Union poisťovňa, a. s., mohla začať s odškodnením klientov CK, ktorí si v predmetnej CK zakúpili zájazd, je potrebné, aby sa úpadok CK preukázal. V situácii, keď zástupcovia CK odmietajú komunikovať a sprístupniť relevantné dokumenty, nie je možné zo strany Union poisťovne úpadok overiť a je teda nutné počkať na rozhodnutie súdu o úpadku CK.

Z uvedených dôvodov odporúčame sledovať situáciu na www.justice.cz

V prípade nových informácií vás budeme informovať.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Tieto články by ťa mohli zaujímať

Tieto články
by ťa mohli zaujímať

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia