Zdieľať

Nedostali ste ešte preukaz poistenca?

Stali ste sa od 1.1.2015 poistencom Union zdravotnej poisťovne, a.s., a nedostali ste preukaz poistenca?

 

Union zdravotná poisťovňa, a.s., poslala všetkým poistencom, ktorým vzniká poistný vzťah od 1.1.2015 preukaz poistenca v mesiaci december 2014 prostredníctvom Slovenskej pošty – doporučene do vlastných rúk.

V prípade, ak vám nebol doručený preukaz poistenca, prípadne ste si ho nestihli vyzdvihnúť, je potrebné nás o tom informovať:

 • telefonicky: zavolajte na naše zákaznícke centrum – 0850 00 33 33
 • e-mailom: pošlite prostredníctvom vášho e-mailu údaje ako je meno, priezvisko a Váš dátum narodenia prípadne rodné číslo, adresu pre doručenie preukazu, na e-mail – union@union.sk. 

 

Dôležité je uviesť, ako si chcete prevziať preukaz poistenca, takže nezabudnite uviesť spôsob prevzatia, poštou na vami určenú adresu, príp. osobne na najbližšom kontaktnom mieste, prípadne navštívte naše kontaktné miesta.


Ak údaje na preukaze poistenca nie sú správne, čo je potrebné urobiť?

V prípade ak vám bol doručený preukaz, v ktorom sú nesprávne uvedené vaše identifikačné údaje (napr. nesprávne uvedené meno alebo priezvisko, meno alebo priezvisko uvedené bez diakritiky a pod.), dovoľujeme si vás požiadať, aby ste tento preukaz spolu s vyplneným tlačivom Univerzálne oznámenie poistenca spolu s kópiou dokladu osvedčujúcim správnosť identifikačných údajov (napr. rodný list, občiansky preukaz a pod.) zaslali na adresu:

Union zdravotná poisťovňa, a.s.
Karadžičova 10
813 60 Bratislava 

alebo osobne odovzdali na ktoromkoľvek kontaktom mieste Union zdravotnej poisťovne, a.s.


Po doručení vám opravíme Vaše údaje a bude Vám zaslaný nový preukaz poistenca.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia