Zdieľať

Na aké poistné plnenie máte nárok, ak ochoriete na COVID-19?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Zaujíma vás, či by ste si mohli uplatniť poistné plnenie, ak by ste ochoreli na koronavírus (COVID-19)?

Ak máte uzatvorené životné poistenie a ochoreli by ste na COVID-19, z poistnej zmluvy by ste mali nárok na takéto poistné plnenie:

(Samozrejme, za predpokladu, že je dojednané uvedené poistné riziko a že boli splnené príslušné ustanovenia poistných podmienok).

Poistenie

Poistné krytie

Poistenie smrti

V prípade smrti kryjeme aj úmrtie v dôsledku ochorenia Covid-19.

Práceneschopnosť v dôsledku úrazu a choroby

 

V prípade pracovnej neschopnosti v súvislosti s ochorením CoviD-19 po  uplynutí čakacej doby (90 dní) vám vyplatíme dohodnutú dennú dávku  počas  pracovnej  neschopnosti.

Nekryjeme však PN z dôvodu preventívnej karantény (nakoľko nenastalo  ochorenie)

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Hospitalizácia v dôsledku úrazu alebo choroby

V prípade hospitalizácie v dôsledku choroby Covid-19 po uplynutí čakacej  doby (90 dní)  vám vyplatíme dohodnutú dennú dávka  počas  hospitalizácie.

Snažíme sa pomáhať, preto sme pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 skrátili čakaciu dobu pri ochorení Covid-19 len na 21 dní.

Pripoistenia týkajúce sa invalidity

V prípade vzniku invalidity z dôvodu choroby Covid-19, poskytneme poistné plnenie. Čakacia doba je 2 roky od začiatku poistenia.

Kritické choroby

Nekryjeme samotné ochorenie Covid-19, nie je na zozname kritických chorôb.

Ak však táto choroba bude mat také následky, že poistený splní definíciu niektorej z definovaných kritických chorôb (napr. ochorenie konečné štádium ochorenia pľúc), poskytneme poistné plnenie.

Kompenzácia za chirurgický zákrok

V prípade absolvovania  chirurgického zákroku v súvislosti s chorobou Covid-19 poskytneme poistné plnenie.

Naviac, pre zmluvy uzavreté v dobe 14.4.2020 až 30.6.2020 poskytneme extra  plnenie vo výške 5% poistnej sumy, ak v súvislosti s ochorením Covid-19 poistený absolvuje umelú pľúcnu ventiláciu.

Podrobnejšie informácie nájdete vo Verejnom prísľube.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia