Zdieľať

Čo robiť pri poistnej udalosti v zahraničí

Uzatvoriť si cestovné poistenie je jednoduché. Viete však, čo by ste mali urobiť, ak v zahraničí náhle ochoriete alebo utrpíte úraz? Dnes vám prinášame užitočné rady, ako postupovať pri poistnej udalosti v zahraničí.

Informujte sa pred vycestovaním

Na každú cestu do zahraničia sa dobre pripravte. Ak cestujete k moru, nezabudnite na potrebné lieky a opaľovacie krémy. Ak sú vašou voľbou hory, nepodceňte kvalitnú obuv a výstroj zodpovedajúcu terénu, v ktorom sa budete pohybovať. Sledujte tiež aktuálne informácie o počasí a bezpečnostnej situácii v cieľovej krajine. A, samozrejme, nezabudnite na cestovné poistenie. Klienti Union poisťovne si okrem poistenia liečebných nákladov v zahraničí uzatvárajú najčastejšie poistenie zodpovednosti za škodu a poistenie batožiny.

V zahraničí môžete využiť asistenčnú službu

Telefonické asistenčné služby sú bezplatnou súčasťou poistenia liečebných nákladov od Union poisťovne. Telefonický kontakt na asistenčnú spoločnosť je uvedený v poistke aj na praktickej poistnej kartičke. Pri úraze, alebo ochorení operátori asistenčnej spoločnosti pomôžu poistenému s výberom vhodného zdravotníckeho zariadenia, zabezpečia prevoz do nemocnice a ošetrenie lekárom, dohodnú so zdravotníckym zariadením spôsob úhrady nákladov za poskytnutú liečbu a v prípade potreby zabezpečia prevoz poistenej osoby do vlasti. Pracovníci asistenčnej spoločnosti budú od vás požadovať:

 • číslo poistnej zmluvy alebo poistnej karty
 • vaše meno, priezvisko a dátum narodenia
 • dátum a miesto vzniku poistnej udalosti
 • popis ako k poistnej udalosti došlo a tiež adresu a telefónne číslo miesta, na ktorom sa nachádza kontaktná osoba – lekár, aj s uvedením jeho mena.

Ak potrebujete okamžitú pomoc, vyhľadajte najskôr zdravotnícke zariadenie a preukážte sa poistnou zmluvou alebo poistnou kartičkou. Nezabudnite si od lekára vypýtať originál potvrdenia o ošetrení s uvedením diagnózy a doklad o zaplatenej čiastke, ak ste za ošetrenie zaplatili v hotovosti. Ak sa vám stal úraz, ktorý zavinila konkrétna osoba (napr. pri dopravnej nehode), bude potrebné Union poisťovni predložiť aj policajnú správu.

Po návrate domov kontaktujte poisťovňu

V prípade, ak ste účty hradili v hotovosti, po návrate zo zahraničia je potrebné nahlásiť poistnú udalosť Union poisťovni. Môžete tak urobiť osobne na kontaktnom mieste, telefonicky alebo aj vyplnením online formulára na webstránke www.union.sk. Pracovníci Union poisťovne vás budú následne kontaktovať a dohodnú si s vami ďalší postup.

Kliknite na www.union.sk a získajte viac informácií o cestovnom poistení, ale aj užitočné informácie o odporúčaných a neodporúčaných lekároch v Bulharsku, Egypte, Grécku a Turecku.

0 %
Zľava

Zľava 5% pre klientov Union poisťovne a poistencov Union zdravotnej poisťovne.

Union Poisťovňa

Share on facebook
Share on twitter

Pomohla ti táto odpoveď?

Oznámenie o odklade splatnosti preddavku na zdravotné poistenie v dôsledku COVID-19 za Marec 2020 (PDF)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (ELEKTRONICKÁ VERZIA)

Prihláška do Union zdravotnej poisťovne, a.s. (PDF)

Žiadosť o splátkový kalendár
Online verzia | PDF verzia

Žiadosť o vydanie kombinovaného preukazu poistenca / európskeho preukazu zdravotného poistenia (PDF)

 • Ak žiadosť o vydanie preukazu poistenca podáva za poistenca iná osoba (netýka sa zákonných zástupcov maloletých detí), ktorá prevezme preukaz osobne na kontaktnom mieste, prípadne ho žiada doručiť poštou na svoju adresu, je potrebné, aby k Žiadosti priložila prílohu – úradne overené Plnomocenstvo. (PDF)

Žiadosť o vydanie formulára / prenosného dokumentu a o dopísanie nezaopatreného rodinného príslušníka do formulára (PDF)

Dotazník pre určenie štátu bydliska (nariadenie ES č. 883/2004 a 987/2009) (PDF)

Čestné vyhlásenie ku skutočnostiam rozhodujúcim pre vznik platiteľa poistného – štát (Starostlivosť o dieťa do 6 rokov / opatrovanie osoby s ťažkým zdravotným postihnutím) (PDF)

Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
Online verzia | PDF verzia

Univerzálne oznámenie poistenca (PDF)

 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ (platné do 31.12.2008)
  PDF 1. časť2. časť

 • Oznámenie o príjmoch za rok 2016
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2013
  Word verzia | PDF verzia
 • Oznámenie o príjmoch za rok 2012
  Word verzia | PDF verzia
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.06.2018
  UPOZORNENIE: – formulár odporúčame stiahnuť a vypĺňať priamo v PC, vypĺňanie online v prehliadači nemusí fungovať správne
 
 • Výkaz preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie – Zamestnávateľ PDF verzia platná od 01.02.2015 do 31.5.2018´
  UPOZORNENIE: V prípade, ak má zamestnávateľ 3 a viacerých zamestnancov je povinný mesačný výkaz zasielať zdravotnej poisťovni výlučne elektronicky.
 
 • Výkaz platiteľa dividend
  PDF verzia platná od 01.02.2014 (AKTUÁLNA)
 • Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie
  PDF verzia
 • Žiadosť o potvrdenie, vrátenie preplatku, iný dôvod podania žiadosti
  PDF verzia
 • Univerzálne oznámenie platiteľa poistného
  PDF verzia
 • Potvrdenie zamestnávateľa o uzatvorení pracovného pomeru, obdobného pracovného pomeru alebo iného pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca bez trvalého pobytu na území SR 
  PDF verzia